Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamās mājas ārējā elektroapgāde, Pērses iela 24, Berģi, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamās mājas ārējā elektroapgāde, Pērses iela 24, Berģi, Garkalnes novads
Tips Paskaidrojuma raksts
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akcepta numurs
un datums
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu