Būvniecības ieceres iesniegums
Dzelzceļa izkraušanas laukuma paplašināšana, Garkalnes stacijā, Garkalne, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzelzceļa izkraušanas laukuma paplašināšana, Garkalnes stacijā, Garkalne, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Saskaņots
Akcepta numurs
un datums
430/17 19.12.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums
Ievietots: 19.12.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu