Būvniecības ieceres iesniegums
Dīķa krants malas izveidošana, grunts līmeņa paaugstināšana, Ābeļu iela 58, Amatnieki, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dīķa krants malas izveidošana, grunts līmeņa paaugstināšana, Ābeļu iela 58, Amatnieki, Garkalnes novads
Tips Paskaidrojuma raksts
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
102/17 13.04.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu