Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvokļa pārbūve, Kārklu iela 3-1, Upesciems, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvokļa pārbūve, Kārklu iela 3-1, Upesciems, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Pārbūve
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
112/17 24.04.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-55/17-04-24
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-55/17-05-08
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 11.05.2017.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu