Būvniecības ieceres iesniegums
Datu kabeļa izbūve no filtrakām, "Zaķumuiža", Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Datu kabeļa izbūve no filtrakām, "Zaķumuiža", Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Saskaņots
Akcepta numurs
un datums
proj.Nr. 54/19
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-32/19-03-04
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-32/19-03-04
Ievietots: 04.03.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 04.07.2019.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1729