Būvniecības ieceres iesniegums
Savrupmāja, Lazdu iela 2, Amatnieki, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Savrupmāja, Lazdu iela 2, Amatnieki, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
132/19 15.05.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-69/19-05-15
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-69/19-05-16
Ievietots: 16.05.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1744