SAISTOŠIE DOKUMENTI

Pašvaldība

Garkalnes pašvaldības nolikums (konsolidētā versija)
Garkalnes pašvaldības nolikums
Grozījumi (26.11.2013)
Grozījumi (24.01.2014)
Grozījumi (30.09.2014)
Grozījumi (25.10.2016)
Grozījumi (27.09.2016)
Grozījumi (25.07.2017)
Grozījumi (29.08.2017)
Grozījumi (08.12.2017)
Grozījumi (27.11.2018)

Par Garkalnes novada pašvadības budžetu 2018. gadam

Garkalnes novada domes publiskais gada pārskats par 2017. gadu
Par 2017. gada finanšu pārskatu revīziju

Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu
Grozījumi (25.02.2014)

Par Garkalnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Par Garkalnes novada simbolikas lietošanu un izmantošanu
Nodeva par Garkalnes novada simbolikas izmantošanu

Garkalnes novada Pašvaldības policijas nolikums

Par filmēšanu un fotografēšanu Garkalnes novada domē


Nodokļi

Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru Garkalnes novadā 2019. gadā
Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru Garkalnes novadā 2018. gadā

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām

E-IESNIEGUMS: Iesniegums par NĪN atvieglojuma piešķiršanu saskaņā ar saistošo noteikumu 6.-13. punktu

IESNIEGUMS: Iesniegums par NĪN atvieglojuma piešķiršanu saskaņā ar saistošo noteikumu 14.-16. punktu

Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru Garkalnes novadā


Izglītība

Par audzēkņu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Garkalnes novada pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas grupās un pašvaldības līdzfinansēšanas kārtību audzēkņiem, kuri apmeklē Garkalnes novada privātās pirmsskolas izglītības iestādes (konsolidētā versija)
Grozījumi (29.05.2012)
Grozījumi (10.12.2012)
Grozījumi (28.05.2013)
Grozījumi (26.11.2013)
Grozījumi (24.01.2014)
Grozījumi (26.08.2014)
Grozījumi (26.04.2016)
Grozījumi (24.05.2016)
Grozījumi (28.02.2017)

Par Garkalnes novada pašvaldības līdzfinansējumu vispārējās izglītības programmas apguvei privātajās vispārējās izglītības iestādēs

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Garkalnes novada izglītības iestāžu profesionālās ievirzes programmās
Grozījumi (29.08.2017)

Par Garkalnes novada pašvaldības 30.04.2008. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par braukšanas izdevumu kompensāciju vispārējās iestādēs izglītojamiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību
Grozījumi (27.03.2012)
Grozījumi (29.11.2016)

Par bērnu atpūtas, izglītojošo un sporta nometņu dalības maksas kompensācijas kārtību
Grozījumi (26.06.2018)
Konsolidētā versija


Sabiedrība

Par sabiedrisko kārtību Garkalnes novadā

Par braukšanas izdevumu segšanas kārtību atsevišķām pasažieru kategorijām

Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā (konsolidētā versija)
Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā
Paskaidrojuma raksts
Grozījumi (24.01.2014)
Grozījumi (30.05.2017)
Grozījumi (27.03.2018)
Grozījumi (26.06.2018)

Saistošo noteikumu grozījumi sakarā ar euro ieviešanu

Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām Garkalnes novadā

Grozījumi Garkalnes pagasta padomes 2005.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 "Par Garkalnes pagasta padomes palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"
Komentārs

Par pašvaldības pabalstu ģimenei Garkalnes novadā sakarā ar bērna piedzimšanu

Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību

Psihologa pakalpojuma saņemšanas kārtība Garkalnes novadā

Par Garkalnes pašvaldības pabalstu aizbildnim

Par Garkalnes pašvaldības pabalstu personas nāves gadījumā

Garkalnes novada kapu uzturēšanas un darbības noteikumi

Prasības pašvaldību autoceļu uzturēšanai ziemā

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Garkalnes novadā

Par koku ciršanu ārpus meža Garkalnes novadā

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Garkalnes novada administratīvajā teritorijā
Grozījumi (27.09.2016)

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Garkalnes novadā

Garkalnes novada bibliotēku lietošanas noteikumi

Par atbalsta sniegšanu sporta pasākumu organizēšanai, sporta veidu attīstībai, individuālo sportistu, komandu un nodibinājumu dalībai sacensībās

Par suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli Garkalnes novadā


Būvniecība

Par teritorijas un būvju uzturēšanu un kopšanu
Paskaidrojumu raksts

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu
Grozījumi (29.05.2018)

Par būvvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem Garkalnes novadā
Grozījumi (17.12.2013)
Grozījumi (30.09.2014)

Par saistošo noteikumu grozījumu apstiprināšanu sakarā ar euro ieviešanu

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Garkalnes novadā

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Garkalnes novadā


Reklāma

Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vēstas pret publisku vietu Garkalnes novadā

IESNIEGUMS: Reklāmas vai reklāmas objekta projekta izskatīšanai un saskaņošanai

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 19. janvāris
Leļļu izrāde "Kas zaķīti pasargās?"
Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts