E-IESNIEGUMS
Iesniegums par NĪN atvieglojuma piešķiršanu saskaņā ar saistošo noteikumu 6.-13. punktu

1. Vārds, uzvārds
Juridiskai personai – nosaukums *
2. Personas kods
Reģistrācijas Nr. *
3. Deklarētā dzīvesvieta
Juridiskā adrese *
4. Faktiskā dzīvesvieta un kontakttālrunis *
5. E-pasta adrese
6. Uz kāda pamata tiek prasīts nodokļa atvieglojums (vajadzīgo atzīmēt) * persona ar pirmās grupas invaliditāti
persona ar otrās grupas invaliditāti
nestrādājošais vientuļais pensionārs
maznodrošinātā persona
maznodrošinātā ģimene, kuru apgādībā ir bērns ar invaliditāti vai trīs un vairāk nepilngadīgi bērni
persona, kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai bērni pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (līdz 24 gadiem)
persona, kurai ir apgādībā persona ar invaliditāti (kopīgi deklarētā dzīvesvieta)
persona, kurai aprūpē ir bērns (deklarētā dzīvesvieta Garkalnes novadā), kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju
persona, kuras dzīvesvietā ir deklarēts 1 bērns
persona, kuras dzīvesvietā ir deklarēti 2 bērni
persona, kuras dzīvesvietā ir deklarēti 3 un vairāk bērni
7. Nekustamā īpašuma, par kuru tiek prasīts nodokļa atvieglojums, adrese un kadastra numurs *
Apliecinu, ka zemes īpašums nav iznomāts
un nav nodots lietošanā citām personām.

* – obligāti aizpildāmie lauciņi

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts