Garkalne GARKALNE.LV

BŪVVALDES PAKALPOJUMI

Maksas pakalpojumi
Izziņas izsniegšana par būves statusu
Izziņas izsniegšana par būves neesību dabā
2. grupas ēku nodošanai ekspluatācijā

Izziņas izsniegšana par būves statusu

(nepabeigtas jaunbūves ierakstīšanai zemesgrāmatā).
Šādas izziņas saņemšanai nepieciešams iesniegt būvvaldē šādus dokumentus:
1. Iesniegumu būvvaldei brīvā formā ar lūgumu izsniegt izziņu par būves statusu;
2. Būves novietnes ģeodēzisko izpilduzmērījumu horizontālās un vertikālās novietnes pārbaudei (reģistrētu SIA „GEO:REG”);
3. Būves kadastrālās uzmērīšanas lietu;
4. Uzrādīt būvniecības dokumentāciju – būvprojektu un būvatļauju.
Izziņas saņemšana ir maksas pakalpojums (7,10 Eur + PVN).


Izziņas izsniegšana par būves neesību dabā

(nojauktas būves izņemšanai no valsts kadastra un zemesgrāmatas).
1.Iesniegumu būvvaldei brīvā formā ar lūgumu izsniegt izziņu par būves neesību dabā.
2. Nekustamā īpašuma inventarizācijas (kadastrālās uzmērīšanas) lietu ar nojaukto būvju izvietojumu.
3.Uzrādīt būves nojaukšanas likumības dokumentus – būvpojektu un būvatļauju.
Izziņas saņemšana ir maksas pakalpojums (7,10 Eur + PVN).


2. grupas ēku nodošanai ekspluatācijā

Nepieciešamie dokumenti (atbilstoši MK 02.09.2014. noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 8.2. daļai):
1. Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai.
2. Būvprojekta dokumentācija ar iespējamām izmaiņām.
3. Kadastrālā uzmērīšanas lieta.
4. Topogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām un izbūvēto būvju horizontālās un vertikālās novietnes piesaistēm (grīdas cokola un kores atzīmēm), reģistrēts SIA „ĢEO:REG”, e-pasts: , tālrunis 25654676.
5. Būvprojekta autora atzinums par atbilstību būvprojektam.
6. Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts.
7. Elektroinstalācijas pārbaudes dokuments.
8. Akts par dūmvadu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli.
9. Atzinumi no tehnisko noteikumu izdevējiem (tehniskos noteikumus skat. būvprojekta sastāvā).
10. Būvatļauja.
11. Līgums par sadzīves atkritumu izvešanu ar SIA „Garkalnes komunālserviss”, e-pasts , tālruni 67998645, mob.tālruni 26616679.
12. Atmežošanas dokumentus (bijušajās meža teritorijās).
13. Līgums par ārējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu apsaimniekošanu.

Uz objekta ekspluatācijā pieņemšanas brīdi jābūt pasta adreses plāksnītei un karoga turētājam!

Informāciju par pārējo ēku grupu nodošanu ekspluatācijā skat. MK 02.09.2014. noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”. Prasības un veidlapas inženierbūvju nodošanai ekspluatācijā atrodama attiecīgā būves veida speciālajos būvnoteikumos (skat. www.likumi.lv), ka arī pašvaldības mājas lapā.

Akts par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā ir maksas pakalpojums (skat. Garkalnes novada Domes 31.03.2015. lēmumu, protokols Nr. 3 82. paragrāfs). Maksa ir atkarīga no ēkas kopējas platības.


Topogrāfijas saskaņošana

Informācijai! Garkalnes novada būvvaldē topogrāfija netiek skaņota. Ja topogrāfiskajā plānā ir centralizētie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, saskaņot ar komunikāciju turētājiem – SIA “Garkalnes ūdens” vai SIA “Garkalnes inženiertīkli” Brīvības gatvē 455, Rīga, otrais stāvs, Projektu un attīstības daļa, tālr. 67800940.

Pieņemšanas laiks:
pirmdiena 11.00 – 19.00 (pārtraukums no 13.00 – 14.00)
ceturdiena 9.00-17.00 (pārtraukums no 13.00 – 14.00)


Garkalnes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) datu bāzi uztur SIA „GEO:REG”

SIA "GEO:REG" rekvizīti:
Reģ.nr. 40103856349
PVN maksātāja numurs LV40103856349
Juridiskā adrese: Brīvības iela 183 k-1 -42, Rīga, LV-1012
Banka: AS "Swedbank"
Konta numurs: LV13HABA0551039416606
Kods: HABALV22
T: 25654676
e-pasts -

PAKALPOJUMI

E-pakalpojumi

Pašvaldības pakalpojumi

Sociālais dienests

Jaunatnei

Garkalnes dienas centrs

Upesciema dienas centrs

Garkalnes bāriņtiesa

Dzimtsarakstu nodaļa

DRĪZUMĀ

Sestdiena, 27. aprīlis
Koncerts "Ar pavasari sirdī"

Sestdiena, 11. maijs
Koncerts "Ceļojums uz "MaRiRiGreRa" salu"

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

Krāšņu mūrnieks ,Murejam un remontejam krasns, plits. Valdis t.29131611

Pretputekļu apsorbents

Piedāvā darbu

AFIŠAS

plakāts
plakāts
plakāts

Visas afišas