Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnes ciemā
 Piektdiena, 2015. gada 10. aprīlis • 2354
    


(zemesgabals atrodas pie Garkalnes ciema DR robežas teritorijā starp autoceļu A2 Rīga– Sigulda un dzelzceļa līniju Rīga – Valga)

Garkalnes novada Dome 2015.gada 31.marta sēdē pieņēma lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai „Jaunvenči”, kadastra apzīmējums 8060-004-1208 (Protokols Nr.3.,12.§).

Detālplānojuma izstrādes mērķis detalizēt Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam noteiktās atļautās izmantošanas prasības, lai precizētu jaunu apbūves gabalu kompresoru ražotnes, 2 ražošanas – servisa ēku un dzīvojamo māju darbiniekiem būvniecībai izveides nosacījumus. Plānot risinājumam atbilstošu infrastruktūru. Zemes vienības kopējā platība ir 2.3 ha.

Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam zemes vienības „Jaunvenči” atļautais izmantošanas veids noteikts Jaukta centra apbūves teritorija (JC1).

Detālplānojumu izstrādā sertificēta arhitekte Līga Āboltiņa. Kontaktpersona Juris Zvirgzds tālrunis 29211993. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz vai jāsūta pa pastu Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga LV-1024) līdz 2015.gada 18.maijam. Detālplānojuma izstrādes vadītāja Garkalnes novada teritorijas plānotāja Sandra Čakāne, tālrunis 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
SludinājumiDrīzumā

Svētdiena, 23. jūlijs
Latvijas jauniešu pūtēju orķestra 22. koncertvasara
Sestdiena, 19. augusts
Starptautiskas īru deju sacensības "Riga Feis 2017"