GarkalneGARKALNE.LV

2009. gada februāra domes sēdē lemts:

Trešdiena, 2009. gada 25. februāris
    

– Uzsākt detālplānojuma izstrādi ar mērķi precizēt dzīvojamās mājas būvniecības nosacījumus zemesgabalā Mediķu ielā 16.
– Uzsākt detālplānojuma izstrādi ar mērķi precizēt mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekta būvniecības nosacījumus zemesgabalā Senču prospektā 27.
– Atcelt domes 2006.gada 31.maija sēdes lēmumu Par detālplānojuma Rubeņu ielā 2, Rubeņu ielā 3 izstrādes uzsākšanu, 2006.gada 28.jūnija sēdes lēmumu Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma Rubeņu ielā 2, Rubeņu ielā 3 izstrādei un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu, 2008.gada 26.marta sēdes lēmumu Par detālplānojuma Rubeņu ielā 2, Rubeņu ielā 3 izstrādes vadītāja maiņu, 2008.gada 27.augusta sēdes lēmumu Par darba uzdevuma apstiprināšanu detālplānojuma Rubeņu ielā 2, Rubeņu ielā 3 izstrādei.
– Uzsākt detālplānojuma izstrādi ar mērķi precizēt jaunu apbūves gabalu izveides nosacījumus zemesgabalos Rubeņu ielā 2, Rubeņu ielā 3 un Rubeņu iela, kopējā platība 1,4142 ha.
– Uzsākt detālplānojuma izstrādi ar mērķi precizēt mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekta būvniecības nosacījumus zemesgabalā Rožukrogs.
– Uzsākt detālplānojuma izstrādi ar mērķi precizēt izmantošanas iespējas un apgrūtinājumus īpašumam Meļķerti.
– Apstiprināt detālplānojumu Garkalnes novada nekustamajam īpašumam Vīnogas. Izdot saistošos noteikumus Nr.6-dp Par nekustamā īpašuma Vīnogas apbūvi. Apstiprināt detālplānojumu Garkalnes novada nekustamajam īpašumam Skolas ielā 7. Izdot saistošos noteikumus Nr.5-dp Par nekustamo īpašumu Skolas ielā 7 apbūvi.
– Uzsākt Garkalnes novada nekustamā īpašuma Jaundukuri detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas organizēšanu un atzinumu saņemšanu. Uzsākt Garkalnes novada Berģu ciema nekustamo īpašumu Dzintara ielā 1, Dzintaru ielā 3, Taku ielā 32 un nekustamā īpašuma Takas daļā detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas organizēšanu un atzinumu saņemšanu. Atļaut uzsākt Garkalnes novada nekustamā īpašuma Siguldas šoseja 8 detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas organizēšanu un atzinumu saņemšanu.
– Pilnveidot detālplānojuma Ezera prospektā 13D redakciju atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot detālplānojuma galīgo redakciju.
– Atļaut dzīvojamās mājas rekonstrukciju nekustamajā īpašumā Aveņu iela 19 ar būvlaidi 3 m attālumā no zemes gabala robežas ar fasādes augstumu šajā vietā 3,8m.
– Uzdot būvvaldei izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu siltumnīcas un saimniecības ēkas projektēšanai nekustamā īpašumā 7.līnija 8A, Skuķīšos, Garkalnes novadā.
– Atļaut veikt nekustamā īpašuma Sendienas sadalīšanu ar zemes ierīcības projektu.
– Atļaut veikt robežu regulēšanu starp nekustamiem īpašumiem Dziesmu iela 3 un Skaņu iela 10 ar zemes ierīcības projektu.
– Apstiprināt Latvijas Valsts mērnieks izstrādāto zemes ierīcības projektu Gaujas iela 4, 4B, 4C.
– Izbeigt zemes lietošanas tiesības Ņinai Gorevajai 4.līnijā 3, Skuķīšos. Noteikt, ka zemes gabala tiesiskais valdītājs ir Garkalnes novada Dome. Izbeigt zemes lietošanas tiesības Jānim Šmitam 7.šķērslīnijā 1, Skuķīšos. Izbeigt zemes lietošanas tiesības Nikolajam Vinogradovam Staru ielā 8, Sužos. Izbeigt zemes lietošanas tiesības Vladimiram Kurčakovam Ceļmalas ielā 26, Sužos, Garkalnes novadā, Rīgas rajonā. Izbeigt zemes lietošanas tiesības Aivaram Kreicbergam Ogu ielā 42, Maksteniekos. Izbeigt zemes lietošanas tiesības Tatjanai Baburovai Brūkleņu ielā 14, Maksteniekos. Izbeigt zemes lietošanas tiesības Ingusam Strautmanim Kaktusu ielā 2, Sužos. Izbeigt zemes lietošanas tiesības Vladimiram Korņijenko Pulkveža ielā 35, Sužos. Izbeigt zemes lietošanas tiesības Vladimiram Bičkovam Kapteiņa ielā 2, Sužos. Izbeigt zemes lietošanas tiesības Rūtai Bārai Ceļmalas ielā 20, Sužos. Izbeigt zemes lietošanas tiesības Jānim Krastiņam 6.līnijā 24, Skuķīšos. Noteikt, ka šo zemes gabalu tiesiskais valdītājs ir Garkalnes novada Dome.
– Mainīt adresi nekustamam īpašumam Elenburgas ielas 43 (zemei un dzīvojamai mājai) adresi uz Pērļu iela 1, Upesciems.
– Noteikt Garkalnes novada pašvaldībai Bukultu apdzīvotā vietā sekojošas ielas, apstiprināt to platības un nosaukumus: Ādažu iela, Rūķu iela, Skudru iela, Zemes iela, Mērnieku iela, Avotu iela, Saulkrastu iela, Lēpju iela, Jaunsētas iela, Niedru iela, Kalmju iela, Ķīšu iela, Mazā Ķīšu iela, Saulstaru iela, Saulkalnu iela, Muižas iela, Jāņa iela, Zušu iela, Ķiršziedu iela, Ozolzīļu iela, Marijas iela, Vīgriežu iela, Vecupes iela, Foreļu iela, Plaužu iela, Nēģu iela, Līņu iela, Vimbu iela, Bebru iela, Rudens iela, Ūdens iela, Rasas iela, Salnas iela, Pavasara iela, Vasaras iela, Zandartu iela, Peldu iela, Vēžu iela, Kuģu iela, Salas iela, Sīļu iela, Spārnu iela, Spāru iela, Stārķu iela, Nomales iela, Dāliju iela, Gundegu iela, Asteru iela, Pīpeņu iela, Liliju iela, Neļķu iela, Pureņu iela, Ķepīša iela, Skaņu iela, Laipu iela, Asaru iela, Nogāzes iela, Vāveru iela, Augšiela, Grāvju iela, Lapsu iela, Īsā iela, Lāču iela, Riekstu iela, Pakalniešu iela, Ežu iela, Rīta iela, Vēja iela, Mēness iela, Raudu iela.
– Atļaut veikt nekustamā īpašuma Mārtiņrožu iela 81 sadalīšanu ar zemes ierīcības projektu.
– Uzņemt pirmsskolas izglītības iestādē Skudriņas ar 01.03.2009. šādus bērnus: Tomasu Brenčevu, Viktoriju Ivanovu, Darju Ivanovu, Lauru Annu Matjuhinu.
– Uzņemt uzskaitē nodrošināšanai ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē Skudriņas šādus bērnus: Sindiju Katrīnu Krūmu, Darju Koževņikovu, Anniju Rizgu, Veroniku Ļebedevu, Filipu Makedonu, Selmu Gobu.
– Anulēt dzīvesvietas deklarēšanas ziņas Glorijai Vanesai Veit un Ivaram Beitānam, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pantu.
– Atteikt izmaksāt dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu Verai Kuzmanei.
– Izslēgt no uzskaites, nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu Intas Piņķes ģimeni, dzīv. Garkalnes novada Puķulapās.
– Piešķirt pabalstu endoprotezēšanas operācijas izdevumu apmaksai Ls 150,00 Aijai Rozeniecei no sociālā budžeta līdzekļiem.
– Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Garkalnes novadā, Berģos, Rožu pr.50, sastāv no zemes gabala 2,201 ha platībā. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Garkalnes novadā, Sužos, d.s. Suži Nr.423. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Garkalnes novadā, Amatniekos, Ābeļu ielā 52, sastāv no zemes gabala 0,2216 ha platībā. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Garkalnes novadā, Garkalnē, Graudiņu ielā 68, sastāv no zemes gabala 0,127 ha platībā. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu – zemes gabalu 0,0497 ha platībā, kas atdalīts no zemes gabala Kalēju iela, Amatniekos. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu – zemes gabalu 0,0400 ha platībā, kas atdalīts no zemes gabala Jumiķu iela b/n, Amatniekos. Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Garkalnes novadā, Bukultos, Zvīņu ielā 33, sastāv no zemes gabala 0,1246 ha platībā.
– Atļaut Mārtiņam Hofmanim veikt individuālo darbu – arhitektūras projektēšanu, laikā no 01.02.2009. līdz 31.12.2010. Individuālo darbību reģistrēt VID Rīgas rajona nodaļā.
– Nepiešķirt Vangažu Arodskolai finanšu līdzekļus, jo Garkalnes pašvaldības 2009.gada budžetā papildus izdevumi nav plānoti.
– Piešķirt finanšu līdzekļus: Ernestam Vernavam Ls 300 apmērā, darbojas hokeja klubā ASK Ogre; Sporta klubam Upesciems Ls 1500 apmērā, basketbola komanda; Sporta klubam Garkalne 2001 Ls 2000 apmērā, hokeja komanda; Hokeja komandai Vanagi Ls 2000 apmērā; Latvijas kamanu suņu sporta federācija Ls 200; Annai Veinšteinai Ls 200 apmērā, nodarbojas ar tenisu; Tomam Kantānam Ls 2000 apmērā, nodarbojas ar šahu; Sporta klubam Upesciems Ls 6500 apmērā, futbola komanda; Mārcim Strautiņam, Guntim Mūrniekam Ls 500 apmērā, autosports; Regbija komandai Garkalne – Livonija Ls 2400 apmērā; Biedrībai Sporta klubs Lapsēni Ls 500 apmērā, BMX; Kasparam Krievam, Mārtiņam Krievam Ls 500 apmērā, motosports; Maritai, Madarai un Ivaram Freimaņiem Ls 500 apmērā, orientēšanās sports; Biedrībai Jātnieku sporta klubs Kriķi Ls 5000 apmērā, jāšanas sports; Garkalnes kauss jātnieku sportā Ls 3000 apmērā; Latvijas basketbola senioru klubam Ls 2500 apmērā; Natālijai Dreimanei Garkalnes novada Domes balvas izcīņas sacensības Ls 1000 apmērā, jāšanas sports; Sporta klubam Biedrība Langstiņi Ls 2000 apmērā; Sandrim Kļaviņam, Arvīdam Kļaviņam Ls 1500 apmērā, motosports.
– Izsniegt Lilijai Goldbergai speciālo atļauju (licenci) zušu zvejai ar vienu zušu murdu Lielajā Baltezerā. Izsniegt Edgaram Štrombergam speciālo atļauju (licenci) zušu zvejai ar vienu zušu murdu Lielajā Baltezerā.
– 1. Piedalīties Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas izsludinātajā projektu konkursā Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu izveide vai pielāgošana pašvaldībās.

Visas ziņas

VAKANCES

Speciālais pedagogs/logopēds
Logopēds

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

Foto galerija

SLUDINĀJUMI

Krāšņu mūrnieks ,Murejam un remontejam krasns, plits. Valdis t.29131611 pechnik@inbox.lv
Krāšņu mūrnieks ,Murejam un remontejam k...


Bīstamo koku zāğēšana,Arborista pakalpojumi.
Profesionāla bīstāmo koku zāģēšana, Pier...


Aizkari žalūzijas
Aizkarus, žalūzijas izgatavojam, piegādā...


AFIŠAS

afiša
afiša
afiša
afiša
Lapas kartePiekļūstamības paziņojumsPašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet