Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Bukultu ciemā
 Pirmdiena, 2016. gada 22. februāris • 2136
    


(detālplānojuma Skaņu ielā 5 teritorija atrodas starp Lielo Baltezeru un Skaņu ielu)

Garkalnes novada Dome paziņo, ka ir uzsākta detālplānojuma Skaņu ielā 5 grozījumu izstrāde (2015. gada 22. decembra sēdes lēmums (Protokols Nr.13.,1.§)) ar mērķi precizēt Skaņu ielas sarkanās līnijas veidojot sarkano līniju paplatinājumu ielas noslēgumā pie Lielā Baltezera.

Detālplānojums zemes vienībai Skaņu ielā 5 apstiprināts un izdoti saistošie noteikumi Nr. 38 „Par nekustamā īpašuma Skaņu ielā 5, kadastra Nr.8060 002 0927, apbūvi” Garkalnes pagasta padomes 2005. gada 24. augusta sēdē (protokols Nr.14,5.§).

Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam detālplānojuma Skaņu ielā 5 teritorijai daļā atļautais izmantošanas veids noteikts Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) un daļā Dabas un apstādījumu teritorija (DA1).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir zemes vienības Skaņu ielā 5, kadastra apzīmējums 8060-002-0927, īpašnieks. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz vai jāsūta pa pastu Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga LV-1024) līdz 2016. gada 21. martam. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts