Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Sunīšu ciemā
 Trešdiena, 2016. gada 3. augusts • 1421
    


(detālplānojuma „Līčupes”, „Glūdas” teritorija atrodas starp Lielo Juglu un Mārtiņrožu ielu)

Garkalnes novada Dome paziņo, ka ir uzsākta detālplānojuma „Līčupes”, „Glūdas” grozījumu izstrāde (2016.gada 28.jūnija sēdes lēmums (Protokols Nr.6.,2.§)) ar mērķi precizēt detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, apgrūtinājumus un sadalīt divās daļās detālplānojuma teritorijā esošās zemes vienības Upesgrīvas ielā 7, kadastra apzīmējums 8060 012 0810, un Upesgrīvas ielā 21, kadastra apzīmējums 8060 012 0011.

Detālplānojums „Līčupes”, „Glūdas” apstiprināts Garkalnes novada Domes 2006.gada 26.aprīļa sēdē (protokols Nr.4,11.§), ar saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par nekustamo īpašumu „Līčupes”, kadastra Nr.8060 012 0629, un „Glūdas”, kadastra Nr.8060 012 0011, apbūvi”.

Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam ar 2015.gada grozījumiem detālplānojuma „Līčupes”, „Glūdas” teritorijai daļā atļautais izmantošanas veids noteikts Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), daļā Dabas un apstādījumu teritorija (DA) un daļā Ūdeņu teritorija (Ū).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātāji ir zemes vienības Upesgrīvas ielā 7, kadastra apzīmējums 8060 012 0810 un Upesgrīvas ielā 21, kadastra apzīmējums 8060 012 0011 īpašnieki. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz vai jāsūta pa pastu Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga LV-1024) līdz 2016. gada 4. septembrim. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
SludinājumiDrīzumā

Svētdiena, 17. decembris
Ziemassvētku pasākums Garkalnes novada bērniem
Otrdiena, 19. decembris
Baleta viencēlieni "Septiņi" un "Lielais valsis"
Trešdiena, 20. decembris
Ziemassvētku pasākums Garkalnes novada bērniem (papildu)