Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Skuķīšu ciemā
 Otrdiena, 2016. gada 9. augusts • 1748
    


(detālplānojuma teritorija atrodas starp autoceļu P3 (Garkalne-Alauksts) un Tumšupi)

Garkalnes novada Dome 2016. gada 28. jūnija sēdē pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma jauna ceļa pievienojuma valsts autoceļam P3 (Garkalne-Alauksts) izveidei izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.6,3.§).

Detālplānojuma izstrādes mērķis izveidot vienu jaunu pieslēgumu valsts autoceļam P3 (Garkalne-Alauksts), lai nodrošinātu piekļuvi zemes vienībām „Liepaines”, kadastra apzīmējums 8060 010 0529, un „Kurmīši” kadastra apzīmējums 8060 010 0557, atbilstoši to labiekārtojuma attīstības iecerei „Ozolu spēku avots”.

Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam ar 2015.gada grozījumiem zemes vienību „Liepaines” un „Kurmīši” daļai atļautais izmantošanas veids noteikts Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) un daļai Mežu teritorija (M).

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Garkalnes novada Dome. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz vai jāsūta pa pastu Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga LV-1024) līdz 2016. gada 5. septembrim. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts