Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Amatnieku ciemā
 Pirmdiena, 2016. gada 12. decembris • 373
    


(detālplānojuma Amatnieku ielā 10, Amatnieku ielā 11 teritorija atrodas starp Amatnieku un Kalēju ielām)

Garkalnes novada Dome paziņo, ka ir uzsākta detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Amatnieku ielā 10, Amatnieku ielā 11 grozījumu izstrāde (2016. gada 29. novembra sēdes lēmums (protokols Nr.14,1.§)) ar mērķi grozīt detālplānojumā noteiktos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, paredzot viesu mājas būvniecības iespējas zemes vienībā Riņķa ielā 6, kadastra apzīmējums 8060 012 0749.

Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Amatnieku ielā 10, Amatnieku ielā 11 apstiprināts Domes 2005. gada 29. jūnija sēdē (Protokols Nr.12,10.§), ar saistošajiem noteikumiem Nr.33 „Par nekustamo īpašumu Amatnieku ielā 10, kadastra Nr.8060-012-0367, Amatnieku ielā 11, kadastra Nr.8060-012-0364, sadali un apbūvi”.

Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Amatnieku ielā 10, Amatnieku ielā 11 teritorijai atļautais izmantošanas veids noteikts Savrupmāju apbūves teritorija (DzS).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir detālplānojuma teritorijā esošās zemes vienības Riņķa ielā 6, kadastra apzīmējums 8060 012 0749 īpašnieks. Rakstiskus priekšlikumus detālplānojuma grozījumu izstrādei jāiesniedz vai jāsūta pa pastu Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga LV-1024) līdz 2017. gada 9. janvārim. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi



Šodien

Ceturtdiena, 30. marts
Tikšanās ar jauno mediju mākslinieci Zandu Puči

Drīzumā

Sestdiena, 1. aprīlis
Mazo Garkalnes novada dziedātāju konkurss "Garkalnes Cālis 2017"
Sestdiena, 8. aprīlis
Garkalnes novada deju kolektīvu atskaites koncerts
Ceturtdiena, 13. aprīlis
Izrāde "Pēc pusnakts"