Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Baltezera ciemā
 Otrdiena, 2017. gada 10. janvāris • 1888
    


(detālplānojuma „Vec-Kauči” teritorija atrodas starp Lielo Baltezeru un A1 autoceļu Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži))

Garkalnes novada Dome paziņo, ka ir uzsākta detālplānojuma „Vec-Kauči” grozījumu izstrāde (2016. gada 27. decembra sēdes lēmums (Protokols Nr.15.,12.§)) ar mērķi precizēt Lielā Baltezera aizsargjoslu, zemes vienību Veckauču ielā 7, Veckauču ielā 8, Veckauču ielā 10, Veckauču ielā 12 konfigurāciju un sadales iespējas, Veckauču ielas būvlaidi, atbilstoši precizēt izmantošanas un apbūves nosacījumus detālplānojuma teritorijā.

Detālplānojums „Vec-Kauči” apstiprināts Garkalnes novada Domes 2009. gada 29. aprīļa sēdē (protokols Nr.4,4.§), ar saistošajiem noteikumiem Nr.10-dp „Par nekustamo īpašumu „Veckauču iela 1, kad. Nr.8060 003 0400, Veckauču iela 1A, kad. Nr. 8060 003 0401, Veckauču iela 2, kad. Nr.8060 003 0399, Veckauču iela 2A, kad Nr.8060 003 0119, Veckauču iela 3, kad Nr.8060 003 0402, Veckauču iela 4, kad. Nr.8060 003 0404, Veckauču iela 5, kad. Nr.8060 003 0403, Veckauču iela 6, kad. Nr. 80060 003 0405, Veckauču iela7, kad. Nr.8060 003 0409, Veckauču iela 8, kad Nr.8060 003 408, Veckauču iela 10, kad. Nr. 8060 003 0407, Veckauču iela 12, kad. Nr.8060 003 0406 apbūvi”. Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam ar 2015.gada grozījumiem detālplānojuma „Vec-Kauči” teritorijas daļai atļautais izmantošanas veids noteikts Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1), un applūstošā daļā Dabas un apstādījumu teritorija (DA).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātāji ir detālplānojuma „Vec-Kauči” teritorijā esošo zemes vienību īpašnieki. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz vai jāsūta pa pastu Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga LV-1024) līdz 2017. gada 12. februārim. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 19. janvāris
Leļļu izrāde "Kas zaķīti pasargās?"
Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts