Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Bukultu ciemā (pagarināts apspriešanas termiņš)
 Trešdiena, 2017. gada 26. aprīlis • 1213
    


Detālplānojuma teritorija atrodas starp Miglas un Vētras ielām.

Garkalnes novada Dome 2017. gada 25. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma zemes vienībai “Šalkoņi” projekta publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu ” (protokols Nr.5, 8.§).

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2017. gada 17. aprīļa līdz 2017. gada 19. maijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 15. maijā plkst. 19:00, Kultūras centra „Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Garkalnes novada Domes mājas lapā www.garkalne.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un uz ziņojuma dēļa Domes ēkas otrajā stāvā. Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Garkalnes novada Domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst.14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024) līdz 2017. gada 19. maijam. Detālplānojumu izstrādā arhitekte Judīte Skujiņa, tālrunis 29447180. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts