2009. gada septembra domes sēdē lemts:
 Trešdiena, 2009. gada 30. septembris • 2275
    

– Atteikt Annai Orlovai zemes gabala iznomāšanu Bukultos.
– Atteikt Igoram Guļajevam zemes gabala iznomāšanu Bukultos.
– Atteikt Jānim Grīnbergam zemes gabala Dūdas iznomāšanu.
– Atteikt Jānim Skudram zemes gabala Nobrauktuve no Mālpils šosejas iznomāšanu.
– Atteikt Lidijai Šteinbergai zemes gabala iznomāšanu 0,03 ha platībā no Silmalas ielas.
– Noslēgt nomas līgumu ar Indru Koroļovu par zemes gabala Nr.1 Upes ielā, Garkalnes apdzīvotā vietā daļas iznomāšanu- 313 m2 platībā līdz 2015.gada 31.decembrim.
– Noslēgt nomas līgumu ar Igoru Naumenko par zemes gabala Nr.10 iznomāšanu 242 m2 platībā līdz 2015.gada 31.decembrim.
– Izteikt 2009.gada 29.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 34.§) lemjošās daļas 1.punktu šādā redakcijā: Iznomāt SIA Latvijas Mobilais telefons, zemes gabalu 0,04 ha platībā Jaunās Līgo ielas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8060-006-0635 uz 10 gadiem.
– Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Lejas Mašēni, Upesciemā, sadalīšanai trijās daļās.
– Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu divu zemes gabalu atdalīšanai no nekustamā īpašuma Kreimenes.
– Apstiprināt VSIA Latvijas Valsts mērnieks, reģ. Nr.40003783960, licences Nr.181 2008.gada augusta izstrādāto zemes ierīcības projektu Dumbrāji.
– Noteikt, ka zemes gabals ir starpgabali un tas piekrīt pašvaldībai:
– zemes gabals 0,0230 ha platībā ar nosaukumu Starpgabals 14
– Mainīt adresi būvju īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8060-505-0002, kurā ietilpst būves ar kadastra apzīmējumiem 8060-005-0085-001, 8060-005-0085-002, 8060-005-0085-003, 8060-005-0085-004, 8060-005-0085-005, 8060-005-0085-006, 8060-005-0085-007, 8060-005-0085-008, 8060-005-0085-009, 8060-005-0085-010, 8060-005-0085-011, 8060-005-0085-012 no Dzīvojamā māja 29.km uz Dzelzceļa māja 29. km, Garkalnes novads.
– Mainīt adresi būvju īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8060-505-0003, kurā ietilpst būves ar kadastra apzīmējumiem 8060-005-0085-013, 8060-005-0085-014, 8060-005-0085-015, 8060-005-0085-016, 8060-005-0085-017, 8060-005-0085-018, 8060-005-0085-019, 8060-005-0085-020, 8060-005-0085-021, 8060-005-0085-022, 8060-005-0085-023 no Krievupes stacija, dzīvojamā māja Nr.1 uz Dzelzceļa māja 30. km, Garkalnes novads.
– Mainīt adresi nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8060-005-0103, kurā ietilpst būves ar kadastra apzīmējumiem 8060-005-0103-001, 8060-005-0103-002 un zeme 0.1436 ha platībā no 31. km dzīvojamā māja uz Dzelzceļa māja 31. km, Garkalnes novads.
– Mainīt adresi būvju īpašumam ar kadastra numuru 8060-503-0006, kurā ietilpst būve ar kadastra apzīmējumu 8060-006-0344-009, no Baltezera stacija, ēka Nr.1 uz Baltezeri 1, Garkalnes novads. Dzīvojamās mājas telpu grupai 8060-006-0344-009-001 (dzīvokļa kadastra Nr.8060-900-0234) mainīt adresi no Baltezera stacija, ēka Nr.1-1 uz Baltezeri 1-1, Garkalnes novads. Dzīvojamās mājas telpu grupai 8060-006-0344-009-002 (dzīvokļa kadastra Nr.8060-900-0220) mainīt adresi no Baltezera stacija, ēka Nr.1-2 uz Baltezeri 1-2, Garkalnes novads.
– Mainīt adresi būvju īpašumam ar kadastra numuru 8060-503-0007 kurā ietilpst būve ar kadastra apzīmējumu 8060-006-0344-008, no Baltezera stacija, ēka Nr.2 uz Baltezeri 2, Garkalnes novads. Dzīvojamās mājas telpu grupai 8060-006-0344-008-001 (dzīvokļa kadastra Nr.8060-900-0249) mainīt adresi no Baltezera stacija, ēka Nr.2-1 uz Baltezeri 2-1, Garkalnes novads. Dzīvojamās mājas telpu grupai 8060-006-0344-008-002 (dzīvokļa kadastra Nr.8060-900-0250) mainīt adresi no Baltezera stacija, ēka Nr.2-2 uz Baltezeri 2-2, Garkalnes novads.
– Mainīt adresi būvju īpašumam ar kadastra numuru 8060-504-0023, kurā ietilpst būves ar kadastra apzīmējumiem 8060-004-0344-001, 8060-004-0344-002, 8060-004-0344-003, no Dzīvojamā māja 24.km uz Dzelzceļa iela 9, Garkalne, Garkalnes novads. Dzīvojamās mājas telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8060-006-0334-001-001 (dzīvokļa kadastra apzīmējums 8080-900-0318) piešķirt adresi Dzelzceļa iela 9-1, Garkalne, Garkalnes novads. Dzīvojamās mājas telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8060-006-0334-001-002 (dzīvokļa kadastra apzīmējums 8080-900-0319) piešķirt adresi Dzelzceļa iela 9-2, Garkalne, Garkalnes novads. Dzīvojamās mājas telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8060-006-0334-001-003 (dzīvokļa kadastra apzīmējums 8080-900-0320) piešķirt adresi Dzelzceļa iela 9-3, Garkalne, Garkalnes novads. Dzīvojamās mājas telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8060-006-0334-001-004 piešķirt adresi Dzelzceļa iela 9-4, Garkalne, Garkalnes novads. Dzīvojamās mājas telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8060-006-0334-001-005 (dzīvokļa kadastra apzīmējums 8080-900-0321) piešķirt adresi Dzelzceļa iela 9-5, Garkalne, Garkalnes novads. Mainīt adresi būvju īpašumam ar kadastra numuru 8060-504-0021, kurā ietilpst būves ar kadastra apzīmējumiem 8060-006-0344-005, 8060-006-0344-006, 8060-006-0344-007 no Ropažu stacija, ēka Nr.1 uz Dzelzceļa iela 3, Garkalne, Garkalnes novads.
– Mainīt adresi būvju īpašumam ar kadastra numuru 8060-504-0022, kurā ietilpst būve ar kadastra apzīmējumu 8060-006-0344-004, no Ropažu stacija, ēka Nr.2 uz Dzelzceļa iela 5, Garkalne, Garkalnes novads.
– Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu
Katrīnas ielā 2, Baltezerā, Garkalnes novadā
Kaiju ielā 1, Bukultos, Garkalnes novadā,
Alderi 5, zemes gabalu 0,1383 ha platībā Garkalnes novadā
zemes gabalu 0,1 ha platībā, kurš atdalīts no īpašuma Briduļi, Bukultos, Garkalnes novadā,
Upmalas ielā 9, Sunīšos, Garkalnes novadā,
Zālīšu ielā 1-2, Berģos, Garkalnes novadā.
– Atļaut iegādāties īpašumā Beļģijas pilsonim Peter A.M. Van Engeland zemes gabalu Kaiju ielā 1, Bukultos, Garkalnes novadā kā individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi.
– Atļaut iegādāties īpašumā Latvijas Republikas nepilsonim Igoram Serdjukovam zemes gabalu Liedaga ielā 7, Priedkalnē, Garkalnes novadā, kā individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi.
– Atļaut iegādāties īpašumā Latvijas Republikas nepilsonim Igoram Serdjukovam zemes gabalu Mediķu ielā 4, Langstiņos, Garkalnes novadā, kā ražošanas objektu apbūves zemi.
– Atļaut iegādāties īpašumā Latvijas Republikas nepilsonei Izabellai Vēberei-Boļšakovai zemes gabalu Lāču ielā 9, Bukultos, Garkalnes novadā, kā individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi.
– Atļaut iegādāties īpašumā Latvijas Republikas nepilsonei Nadeždai Kiričenko, zemes gabalu Upmalas ielā 9, Sunīšos, Garkalnes novadā, kā individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi
– Pilnveidot Garkalnes novada teritorijas plānojuma redakciju atbilstoši saņemtajām ieinteresēto personu atsauksmēm un institūciju atzinumiem.
– Būvvaldes iesniegto priekšlikumu par Garkalnes novada attīstības plānu 2010. līdz 2013.gadam pieņemt zināšanai.
– Atcelt Domes 2009.gada 25.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 5.§) Par detālplānojuma Vecliepiņas - 2 pilnveidošanu.
– Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma Austeres un Pūpēži izstrādei
– Atļaut uzsākt Garkalnes novada nekustamā īpašuma Ruduļi, Mirdzas un Asni, detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas organizēšanu un atzinumu saņemšanu.
– Atļaut mainīt Garkalnes novada Domei piederošu nekustamo īpašumu Dzintaru ielā 6 pret Vitai Vestmanei piederošu nekustamo īpašumu Kalna Mašēnu ielā 7.
– Piekrist Garkalnes novada Domes Būvvaldes priekšlikumam par Garkalnes novada Domei piederoša nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 4 maiņu pret Visvaldim Bāderam piederošu nekustamo īpašumu Ataudzes un sagatavoto priekšlikumu nodot Garkalnes novada Domes Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai tālākam darbam.
– Piekrist Garkalnes novada Domes Būvvaldes priekšlikumam par Garkalnes novada Domei piederoša nekustamā īpašuma Zvīņu ielā 4 maiņu pret Indrai Omulai Sāmītei piederošu nekustamo īpašumu Vidzemes šosejā 34C un sagatavoto priekšlikumu nodot Garkalnes novada Domes Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai tālākam darbam.
– Apstiprināt komisiju SIA STONE DEVELOPMENT, ilgtermiņa ieguldījumu infrastruktūras objektu pārņemšanā īpašumā bez atlīdzības ciematā Kodes sekojošā sastāvā: Komisijas priekšsēdētāja: Jeļena Toca. Komisijas locekļi: Mārtiņš Zālītis, Aivars Laurs, Harijs Lieljuris, Inga Agejeva, Ilesa Tiona. Komisijas locekļiem sagatavot Līgumu par objektu pārņemšanu bez atlīdzības ievērojot, ka bilancē iekļaut zemi pēc kadastrālās vērtības, bet komunikācijas saskaņā ar 2007. gada 03. septembra inženierkomunikāciju pieņemšanas ekspluatācijā aktā norādītās vērtības.
– Nepārņemt īpašumā SIA Eventus grupa piederošus ūdensvada tīklus, kas uzbūvēti pa Kalna Mašēnu un Vālodzes ielām un Vālodzes ielas apgaismojuma pirmo kārtu.
– Palielināt Garkalnes domes izmaksāto atalgojumu par 10% uz vienu mēnesi sekojošiem Garkalnes – Berģu pamatskolas pedagogiem: Zinta Šestakovskai, Vinetai Viziņai, Sandrai Vanagai, Dacei Lapsiņai, Guntai Garančai, Dainai Grudulei, Helēnai Balodei, Madarai Ozoliņai, Ieviņai Sinelei, Ingrīdai Dreimanei, Laimdotai Andersonei.
Noteikt šādas Garkalnes – Berģu pamatskolas zāles nomas izmaksas un kārtību:
1. Sporta zāles izmantošana pagarinātās grupas laikā, kad sporta nodarbības tiek nodrošinātas Garkalnes – Berģu pamatskolas audzēkņu vajadzībām ir bez maksas.
2. Sporta zāles maksa fiziskai personai Ls 7 par stundu;
3. Sporta zāles izmaksa juridiskai personai Ls 10 par stundu;
4. Garkalnes novadā deklarētajām fiziskajām personām un reģistrētajām juridiskajām personām tiek piešķirta atlaide līdz 70 %.
5. Ja zāle tiek izmantota vairāk kā 50 stundas mēnesī tiek piešķirta atlaide 10 % apmērā no kopējās summas.
6. Ja zāle tiek izmantota vairāk kā 100 stundas mēnesī tiek piešķirta atlaide 20 % apmērā; Neatbalstīt Ineses Lazdas lūgumu piešķirt finanšu līdzekļus praksei Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvniecībā Briselē Ls 1570 apmērā, sakarā ar to, ka Garkalnes domes budžetā nav paredzēti līdzekļi šādām aktivitātēm.
– Atteikt finansiālu atbalstu Astrai Frikmanei, par dēlu Kristapa Frikmaņa, Krišjāņa Frikmaņa un Kārļa Frikmaņa piedalīšanos BJSK Rīdzene basketbola nodaļas vasaras izglītojošās sporta nometnēs Skrundā un sporta nometne Naukšēnos Ls 500 apmērā.
– Uzņemt uzskaitē nodrošināšanai ar vietu pirmskolas sagatavošanas grupā Garkalnes-Berģu pamatskolā šādus bērnus: Nikola Savicka, Roberts Rīts, Roberts Lielbārdis, Kristīne Štena, Georgijs Orlovs, Rolands Briedis, Intars Tomsons, Elza Adeola Akinvande, Ralfs Jaunarājs, Pauls Kristians Dubenlāže, Martins Rožkalns, Jana Prāvasta, Estere Meistere, Mirans Stepanjans, Emīls Rāzna, Patrīcija Jermakova, Elza Pulvere, Dāvis Veģers, Dāvis Veģers, Anna Sofija Indriksone, Kristers Rūdolfs Pikšs, Mārtiņš Bībers, Dāvis Veģers.
– Uzņemt Garkalnes novada pirmsskolas sagatavošanas grupā Garkalnes-Berģu pamatskolā šādus bērnus: Pēteris Rāzna, Māra Rāzna, Ivars Kraulis, Romāns Zujevs, Dārta Derupa, Tigrans Stepanjans, Georgs Indriksons, Anna Sofija Indriksone, Kristers Rūdolfs Pikšs, Mārtiņš Bībers, Dāvis Viļāns.
– Nepiešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu SIA Berģu placis par 2009.gada ceturto ceturksni uz tai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rožu prospektā 46, Berģos, Garkalnes novadā.
– Atbalstīt Ivetas Irbes lūgumu un segt transporta izdevumus 2009/2010.mācību gadam.
– Noslēgt jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu ar Guntu Lomanovsku par dzīvojamās telpas īri Garkalnes novadā, Upesciemā, Skolas ielā 10-7. Pēc īres līguma noslēgšanas, izslēgt Guntu Lomanovsku no dzīvokļu piešķiršanas reģistra.
– Piedāvāt Taisai Akmentiņai slēgt līgumu par plašāku telpu īri Skolas ielā 10-12, Upesciemā, Garkalnes novadā, ar nosacījumu, ka remonta darbus dzīvoklī Nr.12 T.Akmentiņa veic par saviem līdzekļiem. Pēc īres līguma noslēgšanas, izslēgt Taisu Akmentiņu no dzīvokļu piešķiršanas reģistra.
– Atteikt uzņemt uzskaitē nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu Allu Antonovu pamatojoties uz likuma Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 6.panta 3.daļu.
– Apstiprināt Garkalnes novada saistošos noteikumus Nr.20 Par audzēkņu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Garkalnes novada vispārējā izglītības iestādē Garkalnes Berģu pamatskola pirmsskolas izglītības grupās un pašvaldības līdzfinansēšanas kārtību Garkalnes novada privātajām pirmskolas izglītības, mācību un audzināšanas iestādēm un pieskatīšanas centriem.
– Nepiešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Kooperatīvai sabiedrībai Rīgas patērētāju biedrība par 2009.gada ceturto ceturksni uz tai piederošiem nekustamajiem īpašumiem.
– Garkalnes novada dome līdzfinansē bērnu vietu privātās pirmsskolas izglītības, mācību un audzināšanas iestādēs un pieskatīšanas centros no 2 gadu vecuma, ja bērns un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Garkalnes novadā un bērns apmeklē privātās pirmsskolas izglītības, mācību un audzināšanas iestādēs, un pieskatīšanas centrus, kuri atrodas Garkalnes novada teritorijā, un ar kurām Garkalnes domei ir savstarpēji noslēgta vienošanās par audzēkņu uzņemšanu, pēc atbildīgās komisijas atzinuma. Līdzfinansējums sastāda:
1. Ls 130 iestādēm, kas ir reģistrētas Latvijas Republikas Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas.
2. Ls 100 – citām mācību un audzināšanas iestādēm un pieskatīšanas centriem.
3. Līdzfinansējumu uzsākt ar 2009/2010.gada mācību gada sākumu.
4. Šis lēmums ir spēkā līdz saistošo noteikumu Par audzēkņu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Garkalnes novada pirmsskolas izglītības, mācību un audzināšanas iestādēs un privāto pirmsskolas izglītības, mācību un audzināšanas iestāžu, un pieskatīšanas centrus līdzfinansēšanu spēkā stāšanās brīdim.
5. Līgumus par līdzfinansēšanu slēdz Garkalnes novada domes izpilddirektore.
6. Apmaksāt Ls 375 SIA Baltezera pērle par 2009.gada augusta mēnesi, par audzēkņu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē.
– Nepiemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Irīnai Bahmarovai par 2009.gadu uz viņai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Salnās, Bukultos, Garkalnes novadā.
– Atteikt Zelmai Brezinskai mācību maksas apmaksu augstskolā.
– Atteikt finansējumu iecirkņu 6, 8-19, 8-22, 8-25, 4.šķērslīnija, Skuķīši, Garkalnes novads, Rīgas rajons elektrifikācijai, sakarā ar to, ka minēto darbu veikšanai nepieciešamie līdzekļi nav paredzēti Garkalnes novada Domes 2009.gada plānotajos budžeta izdevumos.
– Par termiņā nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā.
no Gamleta Mičelašvili par kopējo summu Ls 341,48 (trīs simti četrdesmit viens lats 48 santīmi) apmērā.
no Jurija par kopējo summu Ls 32,28 (trīsdesmit divi lati 28 santīmi) apmērā.
no Karinas Pegovas par kopējo summu Ls 131,68 (simts trīsdesmit viens lats 68 santīmi) apmērā;
no Nila Trapāna par kopējo summu Ls 174,26 (viens simts septiņdesmit četri lati 26 santīmi) apmērā;
no Normunda Ābelkalna par kopējo summu Ls 146,91 (viens simts četrdesmit seši lati 91 santīms) apmērā.
no Rolanda Zujeviča par kopējo summu Ls 232,64 (divi simti trīsdesmit divi lati 64 santīmi) apmērā;
no Santas Janovskas par kopējo summu Ls 54,94 (piecdesmit četri lati 94 santīmi) apmērā;
no Svetlanas Sidjakinas par kopējo summu Ls 309,03 (trīs simti deviņi lati 3 santīmi) apmērā.
– Atteikt anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas Nikolajam Vorobejam.
– Anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas Ilonai Purmalei un Elīzai Purmalei.
– Garkalnes Berģu pamatskolai pārņemt no PSIA Garkalnes komunālserviss transportlīdzekli VW LT.35 VARIANTS, reģ.nr. EU 3247.
– Apstiprināt Garkalnes novada domes iepirkumu komisijas nolikumu.
– Apstiprināt
1. saistošos noteikumus Nr.15 Garkalnes novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas un darbības noteikumi
2. saistošos noteikumus Nr.16 Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Garkalnes novada teritorijā
3. saistošos noteikumus Nr.17 Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Garkalnes novada teritorijā
4. saistošos noteikumus Nr18 Par vides sakoptības uzturēšanu Garkalnes novada teritorijā
5. saistošos noteikumus Nr.19 Par sabiedrisko kārtību Garkalnes novada teritorijā
– Izveidot Garkalnes Berģu pamatskolā, Upesciemā, Skolas ielā 8, skolas bibliotēku. Samazināt Upesciema tautas bibliotēkas bibliotekāres darba slodzi uz 0,5.
– 26.08.2009. lēmuma (protokols Nr.10,32.§) Par Garkalnes novada Domes un tās iestāžu darbinieku skaita samazināšanu punktu 1.3. izteikt šādā redakcijā Samazināt darba apjomu:
– Būvinspektors 0,5 slodzes;
– Darba drošības speciāliste 0,5 slodzes;
– Šoferis 0,5 slodzes;
– Šoferis 0,5 slodzes;
– Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja (pārzine) 0,25 slodzes.
– Atbrīvot Garkalnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju (pārzini) E.Liepiņu no ieņemamā amata ar 2009.gada 31.oktobri.
– Ar 2009.gada 1.novembri uzdot Garkalnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumus veikt Garkalnes novada Domes juristei Sarmītei Baumanei.
– Piešķirt ikgadējo daļējo atvaļinājumu Domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Mārtiņam Gunāram Bauzem – Krastiņam no 01.10.2009.- 08.10.2009. vienu kalendāro nedēļu. M.G.Bauzes–Krastiņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja pirmā vietnieka darba pienākumus uzdot veikt otrajam vietniekam Kārlim Bružukam.
– Dibināt Berģu Mūzikas un mākslas skolu, Garkalnes Berģu pamatskolas telpās Garkalnes novadā, Upesciemā, Skolas ielā 8.
Apstiprināt Berģu mūzikas un mākslas skolas nolikumu.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Piektdiena, 27. aprīlis
Ropažu un Garkalnes pārnovadu uzņēmēju diena “GaRo_ZA”
Piektdiena, 27. aprīlis
Izrāde "Viņš ir pliks"
Ceturtdiena, 3. maijs
Koncertprogramma "Mūsu gadsimta soļi"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts