GarkalneGARKALNE.LV

2010. gada janvāra domes sēdē lemts:

Trešdiena, 2010. gada 27. janvāris
    

– Uzsākt detālplānojuma izstrādi ar mērķi precizēt izmantošanas iespējas un apgrūtinājumus zemesgabalam „Šleseri”, kadastra Nr. 8060-002-0270, kopējā platība 9.45 ha.
– Izdarīt Garkalnes novada Domes 2009.gada 29.jūlija lēmumā „Par detālplānojuma „Bērziņi” izstrādes vadītāja maiņu”” (protokols Nr.9, 4.§.) lemjošās daļas 2.punkta grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā: „2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Garkalnes novada būvvaldes teritorijas plānotāju Sandru Čakāni.”
– Izdarīt detālplānojuma „Bērziņi” (kadastra Nr.8060-008-0065) izstrādāšanai, kas apstiprināts ar Garkalnes novada Domes 2007.gada 28.novembra lēmumu (protokols Nr.11, 3.§), šādus grozījumus:
1. Izteikt darba uzdevuma 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Izstrādes vadītājs Garkalnes novada būvvaldes teritorijas plānotāja Sandra Čakāne.”;
– Precizēt detālplānojuma Garkalnes novada nekustamajam īpašumam „Bērziņi”, kadastra Nr.8060-008-0065, redakciju atbilstoši atzinumā minētajām piezīmēm un atkārtoti iesniegt izskatīšanai detālplānojuma izstrādes vadītājai.
– Izdarīt Garkalnes novada Domes 2008.gada 30.aprīļa lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Līgotnes” „Zemzari”” (protokols Nr.4, 6.§.) lemjošās daļas 3.punktā grozījumu un izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
– „3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Garkalnes novada būvvaldes teritorijas plānotāju Sandru Čakāni.”
– Izdarīt grozījumus darba uzdevumā detālplānojuma izstrādāšanai nekustamajos īpašumos „Līgotnes”, (kadastra Nr.8060 002 0016) un „Zemzari” (kadastra Nr.8060-002-0025), kas apstiprināts ar Garkalnes novada Domes 2006.gada 02.jūlija lēmumu (protokols Nr.6, 5.§),.
– Precizēt detālplānojuma Garkalnes novada nekustamajiem īpašumiem „Līgotnes”, kadastra Nr.8060-002-0016, un „Zemzari”, kadastra Nr.8060-002-0025, redakciju atbilstoši atzinumā minētajām piezīmēm un atkārtoti iesniegt izskatīšanai detālplānojuma izstrādes vadītājai.
– Izdarīt Garkalnes novada Domes 2008.gada 30.aprīļa lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Alīses” (protokols Nr.4, 4.§.) lemjošās daļas 2.punktā grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
– „2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Garkalnes novada būvvaldes teritorijas plānotāju Sandru Čakāni.”
– Izdarīt grozījumus darba uzdevumā detālplānojuma izstrādāšanai nekustamajā īpašumā „Alīses”, kas apstiprināts ar Garkalnes novada Domes 2008.gada 28.maija lēmumu (protokols Nr.5, 55.§).
– Apstiprināt detālplānojumu Garkalnes novada nekustamajam īpašumam „Alīses”, kadastra Nr. 8060-003-0232.
Jaunizveidotajiem zemesgabaliem (parcelēm) piešķirt adreses, atbilstoši detālplānojuma grafiskai daļai DP-2 „Teritorijas plānotā izmantošana” uzrādītajai numerācijai: Parcelei A „Alīses”; Parcelei B „Tulpes”
– Apstiprināt detālplānojumu Garkalnes novada nekustamajiem īpašumiem „Ruduļi”, kadastra Nr. 8060-003-0160, „Mirdzas”, kadastra Nr. 8060-003-0162„Asni” kadastra Nr. 8060-003-0161.
– Izdarīt Garkalnes novada Domes 2008.gada 28.maija lēmumā „Par detālplānojuma „Andrēni” izstrādes vadītāja maiņu” (protokols Nr.5, 13.§.) lemjošās daļas 2.punktā grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
– „2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Garkalnes novada būvvaldes teritorijas plānotāju Sandru Čakāni.”
– Izdarīt grozījumus darba uzdevumā detālplānojuma „Andrēni”, kadastra Nr.8060-006-0291, izstrādāšanai, kas apstiprināts ar Garkalnes novada Domes 2008.gada 02.jūlija lēmumu (protokols Nr.6, 4.§).
– Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamām īpašumam „Vecvilciņi” (kadastra Nr.8060 008 0004). Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Garkalnes novada būvvaldes teritorijas plānotāju Sandru Čakāni.
– Izdarīt Garkalnes novada Domes 2006.gada 22.februāra lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Kalēji”” (protokols Nr.2, 1.§.p.4.) lemjošās daļas 2.punktā grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
– „2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Garkalnes novada būvvaldes teritorijas plānotāju Sandru Čakāni.”
– Izdarīt grozījumus darba uzdevumā detālplānojuma „Kalēji” izstrādei, kas apstiprināts ar Garkalnes novada Domes 2006.gada 29.marta lēmumu (protokols Nr.3, 3.§, p.1).
– Izdarīt Garkalnes novada Domes 2009.gada 25.februāra lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Meļķerti”” (protokols Nr.2., 10.§) lemjošās daļas 2.punktā grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
– „2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Garkalnes novada būvvaldes teritorijas plānotāju Sandru Čakāni.”
– Izdarīt grozījumus Darba uzdevumā detālplānojuma „Meļķerti” izstrādei, kas apstiprināts ar Garkalnes novada Domes 2009.gada 25.marta lēmumu.
– Izdarīt Garkalnes novada Domes 2009.gada 26.augusta lēmumā „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Austeres” un „Pūpēži” (protokols Nr.10., 5.§) lemjošās daļas 2.punktā grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
– „2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Garkalnes novada būvvaldes teritorijas plānotāju Sandru Čakāni.”
– Izdarīt grozījumus darba uzdevumā detālplānojuma „Austeres” un „Pūpēži” izstrādei, kas apstiprināts ar Garkalnes novada Domes 2009.gada 30.septembra lēmumu.
– Akceptēt paredzētās darbības „Baltezera rietumu apvedceļa būvniecība un valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) posma Ādaži – Lilaste rekonstrukcija” autotrases 2.variantu.
– Noteikt pirts būves būvlaidi 2.līnija 16, Skuķīšos, kadastra Nr.8060-010-0243 1.4m attālumā no ielas sarkanās līnijas.
– Izveidot privatizācijas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja: Jeļena Toca – izpilddirektore
Komisijas locekļi: Sarmīte Baumane- juriste
Aivars Laurs – nekustamā īpašuma inženieris
Natālija Doroša - sekretāre
– Apstiprināt pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala Pērses ielā 17, Berģos, Garkalnes novadā (kadastra numurs 8060 011 0530) privatizācijas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu. Garkalnes novada Domes privatizācijas komisijai sagatavot un nosūtīt privatizācijas paziņojumu SIA “5 ELEMENTI’’.
– Apstiprināt pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala Pērses ielā 23, Berģos, Garkalnes novadā (kadastra numurs 8060 011 0528) privatizācijas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu. Garkalnes novada Domes privatizācijas komisijai sagatavot un nosūtīt privatizācijas paziņojumu SIA “PĀRVALDE UN APSAIMNIEKOŠANA’’.
– Apstiprināt pašvaldībai piederoša apbūvēta zemesgabala Ziedoņa ielā 6, Berģos, Garkalnes novadā (kadastra numurs 8060 011 0527) privatizācijas paziņojumu, saskaņā ar pielikumu. Garkalnes novada Domes privatizācijas komisijai sagatavot un nosūtīt privatizācijas paziņojumu SIA “Sporta būve”.
– Dibināt Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Garkalnes inženiertīkli” (turpmāk – Sabiedrība), kurā visas kapitāla daļas pieder pašvaldībai.
– Noteikt, ka Sabiedrības pamatkapitāls ir Ls 2000,- (divi tūkstoši lati), pamatkapitāls ir sadalīts 2000 (divi tūkstoši) daļās un vienas daļas nominālvērtība ir Ls 1,- (viens lats).
– Iecelt par Garkalnes novada pašvaldības kapitāla daļas turētāju Sabiedrībā, lēmumu pieņemšanā, Garkalnes novada Domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku Mārtiņu, Gunāru Bauze-Krastiņu. Par Sabiedrības valdes locekļiem iecelt Mārtiņu, Gunāru Bauze-Krastiņu, Armandu Mucenieku un Romualdu Klusu.
– Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai starp nekustamiem īpašumiem Kaiju iela 2B, kadastra Nr.8060-002-0957 un “Ādažu mācītāja ferma” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8060-002-0682 atbilstoši noslēgtajam 2009.gada 18.decembra maiņas līgumam.
– Piešķirt adresi Mobilā telefona bāzes stacijai, kura atrodas zemesgabalā ar kadastra Nr.8060-002-0874, adresi Ādažu iela 20B, Bukulti, Garkalnes novads.
– Izbeigt nomas līgumu ar Edija Samoilovu zemes gabalā ar kadastra Nr.8060-004-0613 0,0362 ha platībā.
– Anulēt noslēgto nomas līgumu ar Anatoliju Dzjuņaku zemes gabalā ar kadastra Nr.8060-004-0613 0.0286 ha platībā. Noslēgt nomas līgumu ar Iraidu Kudiņu uz pieciem gadiem par zemes gabalu Nr.33 0,0286 ha platībā izmantošanu sakņu dārzam (atrašanās vieta pie Krievupītes un Upes ielas).
– Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu
Kadetu ielā 11, Sužos, Garkalnes novadā
Priežu ielā 7B, Garkalnē, Garkalnes novadā
„Sunīši”, Garkalnes novadā
Anetes ielā 9, Baltezerā, Garkalnes novadā
Mārtiņrožu ielā 55, Sunīšos, Garkalnes novadā.
– Atļaut iegādāties īpašumā zemi
A/S „Danske Bank”, Dānijas tirdzniecības un uzņēmumu aģentūras reģistrācijas Nr.61126228, juridiskā adrese: Dānija, Kopenhāgena, Holmens Kanal 2-12, zemes gabalu Taku ielā 24, Berģos, Garkalnes novadā, kā individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi.
A/S „Danske Bank”, Dānijas tirdzniecības un uzņēmumu aģentūras reģistrācijas Nr.61126228, juridiskā adrese: Dānija, Kopenhāgena, Holmens Kanal 2-12, zemes gabalu Taku ielā 20, Berģos, Garkalnes novadā, kā individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi
A/S „Danske Bank”, Dānijas tirdzniecības un uzņēmumu aģentūras reģistrācijas Nr.61126228, juridiskā adrese: Dānija, Kopenhāgena, Holmens Kanal 2-12, zemes gabalu Taku ielā 26, Berģos, Garkalnes novadā, kā individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi
– Vitālijam Repko, zemes gabalu Anetes ielā 9, Baltezerā, Garkalnes novadā, kadastra kā individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi.
– Izskatīt Violetas Dudirevas un Romana Ostraha 2009.gada 19.novembra un 2010.gada 18.janvāra iesniegumus februāra mēneša Domes sēdē.
– Par termiņā nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā piedzīt no
Alexandrosa Doudareva par nekustamo īpašumu „Lejaszeiberliņi”, Garkalnes novads un Senču sila iela 6, Priedkalne, Garkalnes novads, par kopējo summu Ls 640,89 (seši simti četrdesmit lati 89 santīmi) apmērā,
Denisa Kazlauska par nekustamo īpašumu Viskantu iela 16, Garkalnes novads, par kopējo summu Ls 21,65 (divdesmit viens lats 65 santīmi) apmērā,
Gundara Bākuļa par nekustamo īpašumu Krastmalas iela 10, Priedkalne, Garkalnes novads, par kopējo summu Ls 315,72 (trīs simts piecpadsmit lati 72 santīmi) apmērā,
Guntas Rizgas par nekustamo īpašumu Dainu iela 14, Langstiņi, Garkalnes novads par kopējo summu Ls 242,12 (divi simti četrdesmit divi lati 12 santīmi) apmērā,
Igora Rogozina par nekustamo īpašumu Annas ielā 16, Garkalnes novads par kopējo summu Ls 69,86 (sešdesmit deviņi lati 86 santīmi)
Jāņa Sīļa un Klaida Gruntes par nekustamo īpašumu Circeņi, Garkalnes novads, par kopējo summu Ls 94,82 (deviņdesmit četri lati 82 santīmi),
Klaida Gruntes par nekustamo īpašumu Lauču ielā 4, Garkalnes novads, par kopējo summu Ls 217,98 (divi simti septiņpadsmit lati 98 santīmi) apmērā,
Lilitas Leitlandes par nekustamo īpašumu Klijānu iela 3, Sunīši, Garkalnes novads, par kopējo summu Ls 109,35 (simts deviņi lati 35 santīmi) apmērā,
Olgas Percevas par nekustamo īpašumu Irbenāju ielā 8-dz.2, Garkalnes novads, par kopējo summu Ls 24,42(divdesmit četri lati 42 santīmi) apmērā,
Sarmītes Zvejnieces par nekustamo īpašumu Mazā Mežmalas iela 6, Garkalnes novads, par kopējo summu Ls 201,66 (divi simti viens lats 66 santīmi) apmērā,
SIA ”Būvkapitāls 2000” reģ Nr. 40003265918 par nekustamo īpašumu Ādažu iela 22, Bukulti, Garkalnes novads, par kopējo summu Ls 1732,91 (tūkstošs septiņi simti trīsdesmit divi lati 91 santīms),
SIA „Roze&Ko” reģ.Nr.40003800442, par nekustamajiem īpašumiem:
Ērgļu iela 12 (Parāds: 66,99, nokavējuma nauda: 6,24, kopā: Ls 73,23),
Ērgļu iela 14 (Parāds: 41,52, nokavējuma nauda: 3,86, kopā: Ls 45,38),
Ērgļu iela 16 (Parāds: 55,05, nokavējuma nauda: 5,13, kopā: Ls 60,18),
Ērgļu iela 18 (Parāds: 61,81, nokavējuma nauda: 5,75, kopā: Ls 67,56 ),
Ērgļu iela 20 (Parāds:70,48 nokavējuma nauda: 6,55, kopā: Ls 77,03),
Maijrožu iela 1 (Parāds: 56,55, nokavējuma nauda: 5,26, kopā: Ls 61,81),
Maijrožu iela 2 (Parāds: 54,96, nokavējuma nauda: 5,12, kopā: Ls 60,08),
Maijrožu iela 3 (Parāds: 58,37, nokavējuma nauda: 5,43, Ls kopā:63,80),
Maijrožu iela 4 (Parāds:65,15, nokavējuma nauda: 6,05, kopā: Ls 71,20),
Maijrožu iela 5 (Parāds: 59,23, nokavējuma nauda: 5,50, kopā: Ls 64,73),
Maijrožu iela 6 (Parāds: 65,40, nokavējuma nauda: 6,08, kopā: Ls 71,48),
Maijrožu iela 7 (Parāds: 61,33, nokavējuma nauda: 5,70, Ls kopā:67,03),
Maijrožu iela 8 (Parāds:63,29, nokavējuma nauda: 5,89, kopā: Ls 69,18),
Maijrožu iela 11 (Parāds:52,85, nokavējuma nauda: 4,91, kopā: Ls 57,76),
Maijrožu iela 12 (Parāds: 59,34, nokavējuma nauda: 5,53, kopā: Ls 64,87),
Maijrožu iela 14 (Parāds: 62,14, nokavējuma nauda: 5,78, kopā: Ls 67,92),
Maijrožu iela 15 (Parāds: 58,52, nokavējuma nauda: 5,44, kopā: Ls 63,96),
Maijrožu iela 16 (Parāds: 47,73, nokavējuma nauda: 4,44, kopā: Ls 52,17),
Maijrožu iela 19 (Parāds: 69,72, nokavējuma nauda: 6,49, kopā: Ls 76,21),
Maijrožu iela 20 (Parāds: 65,06, nokavējuma nauda: 6,05, kopā: Ls 71,11),
Maijrožu iela 21 (Parāds:45,07, nokavējuma nauda: 4,20, kopā: Ls 49,27),
Mārtiņrožu iela 2 (Parāds:49,85, nokavējuma nauda: Ls 4,63, kopā: Ls 54,48),
Mārtiņrožu iela 4 (Parāds: 40,17, nokavējuma nauda: 3,74, kopā: Ls 43,91 ),
Mārtiņrožu iela 5 (Parāds: 45,34, nokavējuma nauda: 4,22, kopā: Ls 49,56),
Mārtiņrožu iela 7 (Parāds: 42,02, nokavējuma nauda: 3,91, kopā: Ls 45,93),
Mārtiņrožu iela 9 (Parāds: 56,15, nokavējuma nauda: 5,23, kopā: Ls 61,38),
Mārtiņrožu iela 10 (Parāds:62,57, nokavējuma nauda: 5,81, kopā: Ls 68,38),
Mārtiņrožu iela 11 (Parāds: 68,55, nokavējuma nauda: 6,37, kopā: Ls 74,92),
Mārtiņrožu iela 12 (Parāds: 66,91, nokavējuma nauda: 6,22, kopā: Ls 73,13),
Mārtiņrožu iela 13 (Parāds: 42,18, nokavējuma nauda: 3,92, kopā: Ls 46,10),
Mārtiņrožu iela 15 (Parāds: 64,42, nokavējuma nauda: 6,00, kopā: Ls 70,42),
Mārtiņrožu iela 17 (Parāds:63,37, nokavējuma nauda:5,90, kopā: Ls 69,27),
Mārtiņrožu iela 19 (Parāds: 60,54, nokavējuma nauda: 5,63, kopā: Ls 66,17),
Mārtiņrožu iela 21 (Parāds: 49,61, nokavējuma nauda:4,61, kopā: Ls 54,22),
Mārtiņrožu iela 23 (Parāds: 59,20, nokavējuma nauda: 5,50, kopā: Ls 64,70),
Mārtiņrožu iela 25 (Parāds: 62,04, nokavējuma nauda: 5,78, kopā: Ls 67,82),
Mārtiņrožu iela 27 (Parāds: 46,54 nokavējuma nauda: 4,32, kopā: Ls 50,86),
Mārtiņrožu iela 29 (Parāds: 51,07 nokavējuma nauda: 4,74, kopā: Ls 55,81),
Mārtiņrožu iela 31 (Parāds: 46,91, nokavējuma nauda: 4,37, kopā: Ls 51,28),
Mārtiņrožu iela 32 (Parāds: 50,65, nokavējuma nauda: 4,72, kopā: Ls 55,37,
Mārtiņrožu iela 33 (Parāds: 61,10, nokavējuma nauda: 5,69, kopā: Ls 66,79),
Mārtiņrožu iela 34 (Parāds: 60,40, nokavējuma nauda: 5,63, kopā: Ls 66,03),
Mārtiņrožu iela 35 (Parāds: 64,84, nokavējuma nauda: 6,04, kopā: Ls 70,88),
Mārtiņrožu iela 36 (Parāds: 66,29, nokavējuma nauda: 6,16, kopā: Ls 72,45),
Mārtiņrožu iela 37 (Parāds: 44,84, nokavējuma nauda: 4,17, kopā: Ls 49,01),
Mārtiņrožu iela 38 (Parāds: 74,40, nokavējuma nauda: 6,91, kopā: Ls 81,31),
Mārtiņrožu iela 39 (Parāds: 41,84, nokavējuma nauda: 3,89, kopā: Ls 45,73),
Mārtiņrožu iela 40 (Parāds: 74,49, nokavējuma nauda: 6,93, kopā: Ls 81,42),
Mārtiņrožu iela 41 (Parāds: 50,32, nokavējuma nauda: 4,68, kopā: Ls 55,00),
Mārtiņrožu iela 42 (Parāds: 69,11, nokavējuma nauda: 6,43, kopā: Ls 75,54),
Mārtiņrožu iela 43 (Parāds: 47,84, nokavējuma nauda: 4,46, kopā: Ls 52,30),
Mārtiņrožu iela 44 (Parāds: 66,38, nokavējuma nauda: 6,18, kopā: Ls 72,56),
Mārtiņrožu iela 45 (Parāds: 44,53, nokavējuma nauda: 4,13, kopā: Ls 48,66),
Mārtiņrožu iela 46 (Parāds: 65,69, nokavējuma nauda: 6,10, kopā: Ls 71,79),
Mārtiņrožu iela 47 (Parāds: 65,66, nokavējuma nauda: 6,10, kopā: Ls 71,76),
Mārtiņrožu iela 48 (Parāds: 44,39, nokavējuma nauda: 4,13, kopā: Ls 48,52),
Mārtiņrožu iela 49 (Parāds: 64,77, nokavējuma nauda: 6,03, kopā: Ls 70,80),
Mārtiņrožu iela 50 (Parāds: 1,75, nokavējuma nauda: 0,15, kopā: Ls 1,90),
Mārtiņrožu iela 51 (Parāds: 51,65, nokavējuma nauda: 4,80, kopā: Ls 56,45),
Mārtiņrožu iela 53 (Parāds: 45,49, nokavējuma nauda: 4,23, kopā: Ls 49,72),
Mārtiņrožu iela 55 (Parāds: 88,07, nokavējuma nauda: 8,19, kopā: Ls 96,26),
Mārtiņrožu iela 57 (Parāds: 100,77, nokavējuma nauda:9,37, kopā: Ls 110,14),
Mārtiņrožu iela 59 (Parāds: 150,93, nokavējuma nauda:14,03, kopā: Ls 164,96),
Rožlapu iela 1 (Parāds: 52,64, nokavējuma nauda: 4,89, kopā: Ls 57,53),
Rožlapu iela 2 (Parāds: 61,66, nokavējuma nauda: 5,73, kopā: Ls 67,39),
Rožlapu iela 4 (Parāds: 76,29, nokavējuma nauda: 7,10, kopā: Ls 83,39),
Rožlapu iela 9 (Parāds: 58,05, nokavējuma nauda: 5,40, kopā: Ls 63,45),
Rožlapu iela 11 (Parāds: 75,91, nokavējuma nauda: 7,06, kopā: Ls 82,97),
Rožlapu iela 13 (Parāds:7 0,55, nokavējuma nauda: 6,56, kopā: Ls 77,11),
Ūdensrožu iela 1(Parāds: 69,94, nokavējuma nauda: 6,49, kopā: Ls 76,43),
Ūdensrožu iela 6 (Parāds: 81,23, nokavējuma nauda: 7,55, kopā: Ls 88,78)
par kopējo summu Ls 4656,70 (četri tūkstoši seši simti piecdesmit seši lati 70 santīmi) apmērā.
– 1. Izdarīt šādas izmaiņas pašvaldību iestādes Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā :
1.1. otrajā sadaļā „Pārvaldes uzdevumi” iekļaut papildus punktu 2.1.11.
šādā redakcijā: „veikt Valsts izglītības informācijas sistēmas ( VIIS )
Dibinātāju izglītības iestāžu administratora – konsultanta funkcijas.”
1.2.septītās sadaļas „Pārvaldes finansēšanas kārtība” 3.punktu izmainīt šādā redakcijā : „Dibinātāji, pamatojoties uz Pārvaldes un dibinātāju noslēgto līgumu pārskaita pārvaldes kontā Uzraudzības padomes apstiprinātā budžeta daļu.
Maksājumi tiek veikti vienu reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša 10.datumam
1/12 daļas apmērā no dibinātājam noteiktā maksājuma kopsummas.”
– 2. Izdarīt šādas izmaiņas pašvaldību iestādes Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma otrajā sadaļā „Pārvaldes uzdevumi”, iekļaujot papildus punktu 2.1.1.2. šādā redakcijā: „Izsniegt vispārējās izglītības dokumenta dublikātus saskaņā ar LR Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumu Nr. 913 „ Kārtība, kādā izsniedzami Valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti” prasībām.
– Pilnvarot pašvaldības SIA „Ādažu Glābšanas dienests” veikt Garkalnes novada teritorijā transporta līdzekļu vadītāju sodīšanu par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu un naudas soda iekasēšanu un ieskaitīšanu Domes budžetā šādiem dienesta darbiniekiem:
– Ainārs Zvilna, Ivars Mazurs, Intars Kukulis, Guntars Krieviņš, Dmitrijs Grigorjevs, Toms Liepiņš, Oskars Brīvkalns, Edmunds Zariņš, Aigars Grillis, Andris Johansons, Dainis Meija, Aija Broka, Oskars Feldmanis, Līga Idermane, Ilvars Drozds, Viktors Vicups, Dainis Gaveika, Edgars Zunde, Sergejs Miščenko, Pēteris Jefimovs, Dagnis Freidenfelds, Gints Ginters, Kaspars Berķis, Juris Baumanis, Aleksandrs Moisejenkovs, Gunārs Dzenis, Sergejs Korotkihs, Sergejs Mardarenko, Edmunds Lācis, Andis Ankoriņš, Valts Gertsons. Pilnvarot pašvaldības SIA „Ādažu Glābšanas dienests” darbinieku Intaru Kukuli un Aleksandru Putniņu veikt sadarbības līgumā noteiktās pašvaldības tiesības un pienākumus darbībām ar datu bāzi- sodu reģistru.
– Piešķirt dzīvokli Tatjanai Baikovai.
– Atteikt anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas Nikolajam Vorobejam.
– Uzņemti uzskaitē nodrošināšanai ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē Garkalnes-Berģu pamatskola šādi bērni: Elija Asniņa, Rasa Martinova, Mare Martinova, Marta Gertsone, Paula Lilū Deksne, Akvelīna Sitņika, Akvelīna Sitņika, Rasa Rozentāle, Vdovs Pāvels.
– Uzņemt uzskaitē nodrošināšanai ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē Garkalnes-Berģu pamatskola šādus bērnus: Letīciju Luīzi Amoliņu, Mihailu Galuzo.
– Nodibināt Garkalnes – Berģu pamatskolā ar 2010.gada 1.februāri pagarinātās dienas darba grupas skolotāja 1 darba vienību.
– Piešķirt Garkalnes bērnu deju kolektīvam Ls 48,40 skatuves nomai Mālpils kultūras namā, lai piedalītos Dziesmu un Deju svētku atlases skatē.
– Pieteikties izsolei par zemes gabaliem: Garkalnes novadā Padebešu ielā 16, kadastra nr.80600080130, kopējā platība 0,2441 ha, ar sākuma cenu Ls 300, un Garkalnes novadā Padebešu ielā 28, kadastra nr.80600080143, kopējā platība 0,2068 ha, ar sākuma cenu Ls 100.
– Noraidīt Natālijas Musatovas lūgumu uzņemt dzīvojamā telpas uzskaitēs reģistrā.
– Reģistrēt Vitāliju Prokofjevu dzīvojamās telpas uzskaites reģistrā.
– Nepiešķirt Inārai Biezai vienreizēju materiālo palīdzību un atstāt spēkā Sociālā dienesta 20.11.2009. lēmumu Nr.225 „Par pabalsta atteikumu I.Biezai”
– Pilnvarot Garkalnes novada zemes ierīkotāju Rūtu Šmiti, darbam vietējās pašvaldības līmeņa un rajona līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijās.
– Apstiprināt Garkalnes pašvaldības ēku un būvju ekspluatācijā pieņemšanas komisiju šādā sastāvā:
– Komisijas priekšsēdētājs:
– Rita Klusa- būvinspektore (viņas prombūtnes laikā Romualds Kluss - būvinspektors)
– Komisijas locekļi:
Jānis Dambis - pašvaldības arhitekts
Pasūtītājs vai tā pilnvarota persona
– Būvprojekta autors, ja objektā nav veikta autoruzraudzība saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 161.punktu vai, ja tas ir arhitektūras konkursa projekts
– Meža dienests pārstāvis (vajadzības gadījumā)
– Mārtiņš Zālītis, inženierkomunikāciju speciālists
– Aktu par ēku un būvju pieņemšanu ekspluatācijā apstiprina pašvaldības izpilddirektore Jeļena Toca.
– Piešķirt senioru deju kolektīvam „Baltābele” Ls 150 apmērā, lai piedalītos senioru deju svētku laureātu koncertā 2010.gada 30.janvārī Limbažos.
– Slēgt sadarbības līgumu ar privāto pirmsskolas bērnu izglītības iestādi „Pētnieku darbnīca”.
– Piešķirt Garkalnes – Berģu pamatskolas bērnu hokeja komandai Ls 250 apmērā formas tērpu iegādei.
– Atcelt Garkalnes novada Domes 2009.gada 16.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 30.§) „Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „Garkalnes Ūdens”

Visas ziņas

VAKANCES

Speciālais pedagogs/logopēds
Logopēds

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

Foto galerija

SLUDINĀJUMI

Krāšņu mūrnieks ,Murejam un remontejam krasns, plits. Valdis t.29131611 pechnik@inbox.lv
Krāšņu mūrnieks ,Murejam un remontejam k...


Bīstamo koku zāğēšana,Arborista pakalpojumi.
Profesionāla bīstāmo koku zāģēšana, Pier...


Aizkari žalūzijas
Aizkarus, žalūzijas izgatavojam, piegādā...


AFIŠAS

afiša
afiša
afiša
afiša
Lapas kartePiekļūstamības paziņojumsPašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet