Pārskats par Garkalnes novada sociālā dienesta darbu 2010. gadā

Sociālās palīdzības pabalstiem, sociālajiem pakalpojumiem un cita veida palīdzībai 2010.gadā izlietoti 225291 Ls, plānoti bija 179720 Ls. No tiem:
Aprūpei mājās pabalsts izmaksāts 37 personām, kopsummā 8710 Ls.
Pašvaldība pirka sociālās aprūpes pakalpojumus par 20693Ls, nodrošinot 10 personām aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, 1 bērns līdz pilngadības sasniegšanai atradās bērnu aprūpes institūcijā, 1 bērnam apmaksāja Portidžas apmācību un 1 bērnam tika apmaksāta īslaicīga uzturēšanās ilgstošas aprūpes institūcijā.
Sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi 40603 Ls.

Sociālā palīdzība 2010. gadā

Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 2010.gadā

Sociālā dienesta 45 sēdēs, kuras notika vienu reizi nedēļā, izskatīti 974 iesniegumi sociālai palīdzībai un pakalpojumu saņemšanai, kuri tika reģistrēti žurnālā, pieņemti 272 sociālā dienesta lēmumi. Mutvārdu konsultācijas un informācija sniegta 1499 gadījumos.

Katram klientam iekārtota individuāla lieta. Lietā glabājas klienta iesniegtie dokumenti, kas ir par pamatu pabalsta piešķiršanai. Noslēgtas 210 vienošanā par līdzdarbību, izsniegtas 323 izziņas par atbilstību trūcīgas ģimenes ( personas ) statusam, 121 izziņa par ienākumu līmeni zem 150Ls, kas dod iespēju saņemt atlaides medicīnas pakalpojumu un medikamentu iegādei. Dati par sociālā dienesta klientiem un saņemtās palīdzības apjomu tiek ievadīti datora programmā Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvā sistēmā ,,SOPA’’, kā arī pašu sociālā dienesta darbinieku izveidotā datu bāzē EXCEL programmā.

6 politiski represētām personām, 1 personai ar funkcionāliem traucējumiem un 1 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam tika sakārtota dokumentācija un nosūtīta Sociālās integrācijas valsts aģentūrai izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai – valsts apmaksāta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai. 9 personas 2010. gadā saņēma valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. 7 personas pieprasīja un sociālais dienests novērtēja vajadzību pēc ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.

2010. gadā apsekotas dzīvesvietā 126 ģimenes, kurās izvērtēta situācija un ģimenes materiālais stāvoklis, nosakot pabalsta vai sociālā pakalpojuma nepieciešamību. Gada laikā tika izvērtētas un atzītas par trūcīgām 586 personas pavisam 100 ģimenes.

91 Garkalnes izglītības iestādes 2.-4. klašu skolēnam, kura deklarētā dzīvesvieta ir Garkalnes novadā, tika apmaksātas pusdienas līdz vienam latam mācību dienā. 52 pimo klašu audzēkņiem un 248 pirmskolas izglītības grupu audzēkņiem Garkalnes novada dome kompensēja ēdināšanas izdevumus, attiecīgi Ls 0.2 un Ls 0.5 dienā. Valsts apmaksāja 1. klases skolēniem pusdienas Ls 0.8 dienā. Bērni no 13 gadu vecuma varēja piedalīties teritorijas sakopšanas darbos. Tādā veidā 43 bērni mācību gada laikā ieguva iespēju ēst bezmaksas pusdienas izglītības iestādē. 43 bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātān ģimenēm pirmajā mācību pusgadā un 57 bērniem otrajā pusgadā brīvpusdienas tika piešķirtas.

Garkalnes novada sociālajam dienestam izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas Sarkano krustu. Garkalnes novada trūcīgās ģimenes/personas varēja saņemt LSK pārtikas pakas, Berģu doktorātā (paku izsniegšanu veica Aija Šteinberga, izsniedzot 50 pakas mēnesī ) un Garkalnes Dienas centrā (80 pakas mēnesī izsniedza Lonija Pauliņa). Ar Pārtikas bankas „Paēdušai Latvijai” programmas palīdzību 12 ģimenes, kas nonākušas materiālās grūtībās saņēma pārtikas pakas.

Tikām iesaistīti arī labdarības akcijā „Skolas soma 2010” un 15 trūcīgās ģimenes, kurās bērns uzsāka mācības 1.klasē saņēma dāvanu kartes 25 Ls apmērā.

30 bērniem no trūcīgām ģimenēm vasarā bija iespēja piedalīties vasaras nometnē „Gaismas tilts”, ar Domes lēmumu nometnes apmaksai izlietoti Ls 2700.

Eiropas sociālā fonda projektā „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”, tika izveidotas 38 jaunas darba vietas, no 2009. gada darbu turpināja 20 personas. Projekta dalībnieki veikuši sekojošus darbus: sniega tīrīšana, lapu grābšana, atkritumu savākšana novada teritorijā, krūmu zāģēšana upju krastos un grāvmalās, novada avīžu iznēsāšana, teritorijas sakopšana publiskajās pludmalēs un citus teritorijas labiekārtošanas darbus.

Pamatojoties uz 2009. gada 8. decembra Dāvinājuma līgumu starp Latvijas Pašvaldību savienību un Garkalnes novada domi, Garkalnes novada trūcīgajām mājsaimniecībām tika izsniegtas 75 dāvanu kartes „Elektrības norēķinu kartes 500kWh”.

Regulāri tika veikta sarakste ar iedzīvotājiem un iestādēm. Sociālais dienests saņēmis 314 dokumentus un sagatavojis nosūtīšanai un nosūtījis 372 dokumentus. Sagatavots projekts sociālā dienesta budžetam un kontrolēta tā izpilde, kā arī sagatavotas un nosūtītas Latvijas Labklājības ministrijai ikmēneša atskaites par sociālajai palīdzībai piešķirtajiem un izmaksātajiem līdzekļiem un 2009. gada Valsts statistikas atskaite. Strādājot ar riska ģimenēm tika izvērtētas un dokumentāli atspoguļotas sociālas problēmas, risināšanas pasākumi, kā arī noteikti šķēršļi problēmu risināšanai.

Sadarbojoties ar bāriņtiesu, veikta dzīves apstākļu noskaidrošana riska ģimenēs, kurās izvērtēta sociālā situācija, vecāku spēja nodrošināt bērniem pilnvērtīgu aprūpi, kā arī veikti konsultējoši pasākumi situācijas mainīšanai un uzlabošanai. Izvērtēja sociālo situāciju ģimenēs un veica pārrunas ar skolēnu vecākiem. Ģimenes un bērnu sociālo problēmu risināšanā iesaistīti visi ģimenes locekļi, tuvākie radinieki, skolas, pirmskolas mācību iestādes. Sociālais pedagogs veica pārrunas ar 169 Garkalnes vidusskolas un Berģu Muzikas un mākslas skolas audzēkņiem, kā arī 350 sarunas ar vecākiem, veica 69 apsekošanas dzīves vietā. Sadarbojās ar citu pāšvaldību sociālajiem dienestiem ( Vangažu novada, Ropažu novada, Rīgas pilsētas sociālo dienestu), Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, Izglītības kvalitātes dienestu, dažādu mācību iestāžu sociālajiem pedagogiem – Rīgas Juglas vidusskolā, Mālpils profesinālajā vidusskolā, Rīgas Kristīgajā ģimnāzijā, Rīgas Hanzas vidusskolā, kā arī ar organizācijām „ Esi brīvs”, „Dzīvības vērtība” un policijas darbiniekiem.

Sociālā dienesta darbinieku apmeklētie izglītošanās un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi:
Regulāru kvalifikācijas celšanu katru gadu darbiniekiem, kuri strādā ar klientiem paredz MK noteikumi Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”:
institūcijas vadītājam un sociālajam darbiniekam — ne mazāk par 24 stundām gadā;
sociālās palīdzības organizatoram, sociālajam aprūpētājam un sociālajam rehabilitētājam — ne mazāk par 16 stundām gadā.

Sociālās rehabilitācijas un alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstībai 2007.-2013. Gadā atklātajos projektu iesniegumu konkursos būs piejami EUR 23, 6 milj. Eiropas sociālā fonda līdzekļu. Lai tos apgūtu nepieciešama pamatota , iedzīvotāju sociālajām vajadzībām atbilstoša sociālo pakalpojumu programma. Konceptuāli šo programmu Garkalnes novadam 2010. gadā ir apstiprinājusi arī Garkalnes novada dome.

Domājot par turpmāko sociālo pakalpojumu attīstību novadā būtu nepieciešams palielināt sociālo darbinieku skaitu atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam, kurš nosaka, ka jābūt vienam darbiniekam uz tūkstoš iedzīvotājiem, kā arī paaugstināt esošo darbinieku kvalifikāciju, apmeklējot seminārus un kursus.

Lai spētu klientus nodrošināt ar kvalitatīviem pakalpojumiem dienestam ir nepieciešamas papildus telpas. Nepieciešams iekārtot atsevišķu kabinetu psihologa konsultācijām, mūžizglītības konsultācijām, kā arī atsevišķu telpu humānās palīdzības sadalei.

Sociālā dienesta vadītāja S. Putnika

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts