GarkalneGARKALNE.LV

GARKALNES NOVADA BĀRIŅTIESA

Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024
Bāriņtiesas tālrunis: 6780 0921
Fakss: 6799 4414
E-pasts:

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Sandra Freivalde
6780 0921
Bāriņtiesas priekšēdētājas vietniece
Ilze Vētra
6780 0921
Bāriņtiesas sekretāre
Ineta Mūrniece
6780 0921

 
Bāriņtiesas locekļi:
Maija Bajaruniene, Laimnesis Bruģis, Karīna Mālniece

Garkalnes novada bāriņtiesas
apmeklētāju pieņemšana notiek divas reizes nedēļā:
PIRMDIENĀS NO PLKST. 11:00-13:00 14:00-19:00
CETURTDIENĀS NO PLKST. 9:00-13:00 14:00-17:00

Bāriņtiesas kompetence:

Bērna personisko interešu un tiesību aizstāvība – bāriņtiesa lemj:
• par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja atļauju nav devis neviens no vecvecākiem vai aizbildnis;
• par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu sasniegšanas;
• par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas pārtraukšanu personai, kura neaudzina bērnu, un izmaksu personai, kura faktiski audzina bērnu;
• par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties;
• par piekrišanu paternitātes atzīšanai, ja bērna vecāki miruši, ja tiesa bērna māti vai tēvu atzinusi par rīcībnespējīgu vai, ja bērna vecāku atrašanās vieta nav zināma.

Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana/atjaunošana – bāriņtiesa lemj:
• par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem;
• par aizgādības tiesību atjaunošanu vecākiem, ja zuduši šķēršļi, kas bija par pamatu aizgādības tiesību pārtraukšanai;
• par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu.

Aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana – bāriņtiesa lemj:
• par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;
• par aizbildņa atcelšanu, ja konstatēta bērna interesēm neizdevīga aizbildņa darbība;
• par aizbildņa atlaišanu no pienākumu pildīšanas atbilstoši CL un Bāriņtiesu likuma prasībām.

Viesģimenes statusa piešķiršana.

Audžuģimeņu jautājumos – bāriņtiesa lemj:
• par ģimenes vai personas atbilstību audžuģimenes pienākumu pildīšanai;
• par audžuģimenes statusa piešķiršanu, vai statusa atņemšanu, ja konstatēts, ka audžuģimene nepilda pienākumus atbilstoši bērna interesēm vai atsakās no pienākumu pildīšanas;
• par bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.

Bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Adopcijas jautājumos – bāriņtiesa lemj:
• par personas atzīšanu par adoptētāju;
• par brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu adopcijas gadījumā;
• par to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;
• par bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
• par adopcijas atbilstību bērna interesēm.

Aizgādnības jautājumos bāriņtiesa pēc tiesas lēmuma par rīcībnespēju nodibina aizgādnību un ieceļ aizgādni.

Bērna mantisko interešu un tiesību aizsardzība – bāriņtiesa lemj:
• par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
• par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
• par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
• par īpašuma iegūšanu bērnam;
• par vecāku atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda mantu neatbilstoši bērna interesēm;
• bāriņtiesa ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.

Bāriņtiesa, pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumu, kas nepieciešams:
• saskarsmes izmantošanas kārtības vai viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;
• aizgādības tiesību pārtraukšanai vai atjaunošanai;
• paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai.

Bāriņtiesas pienākumi:

• aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
• izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa, adoptētāja vai audžuģimenes rīcību;
• piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
• sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
• informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
• neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
• sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
• Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.

Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē.

Iepazīšanās ar lietas materiāliem

• Ar bāriņtiesas lietvedībā esošajiem lietas materiāliem var iepazīties konkrētā administratīvā procesa dalībnieks vai viņa pilnvarotā persona, prokurors, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektors, kā arī tulks, kurš piedalās lietā.
• Bāriņtiesa nodrošina tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, ja no iepriekš minētajām personām saņemts attiecīgs iesniegums.
• Bāriņtiesa nodrošina personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, iespēju veikt izrakstus no lietas materiāliem vai ar tehniskiem līdzekļiem nokopēt nepieciešamos dokumentus.
• Ja nav iespējams nodrošināt iepazīšanos ar lietas materiāliem pieprasījuma dienā, bāriņtiesa vienojas ar personu par laiku, kad būs iespējams iepazīties ar lietas materiāliem. Minētā kārtība piemērojama arī attiecībā uz bāriņtiesas rīcībā esošo dokumentu vai lēmumu norakstu, izrakstu vai kopiju izgatavošanu un izsniegšanu. Bāriņtiesas sēdē pieņemtā lēmuma pilnu norakstu sagatavo desmit darba dienu laikā un nosūta vai izsniedz administratīvā procesa dalībniekiem, vai to pilnvarotajām personām.
• Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek bāriņtiesas telpās bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē bāriņtiesas darba laikā. Bērnu tiesību aizsardzības likumapanta pirmā daļa, t.i., informācija, kuru par bērnu ieguvis bērnu aprūpētājs, izglītības, sociālās palīdzības vai citas iestādes darbinieks vai valsts vai pašvaldības institūcijas darbinieks, pildot amata pienākumus, ir konfidenciāla, un ziņas, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērna turpmākai attīstībai vai viņa psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai, nav izpaužamas. Tāpēc bāriņtiesai ir tiesības ievietot aploksnē informāciju, kuras izpaušana var kaitēt turpmākai bērna attīstībai vai bērna vai aizgādnībā esošas personas psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai. Bāriņtiesas lietas dalībniekam nav tiesību iepazīties ar aploksnē ievietotu informāciju.
• Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīties ar lietas materiāliem nav iespējams.

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā (Garkalnes novadā) veic šādus uzdevumus:

• Apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījumu summa nepārsniedz 8537 eiro,
• Apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā,
• Ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas),
• Apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot ģenerālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus,
• Apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem,
• Apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu,
• Apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no lūdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā,
• Sagatavo dokumentu projektus.

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 79. panta pirmo daļu, bāriņtiesa par pakalpojumiem iekasē šādas valsts nodevas:

• par darījuma akta projekta sagatavošanu – 11,38 eiro
• par darījuma apliecināšanu – 7,11 eiro
• par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – 18,50 eiro
• par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 34,15 eiro
• par pilnvaras sagatavošanu – 4,27 eiro
• par pilnvaras apliecināšanu – 2,85 eiro
• par paraksta apliecināšanu – 2,85 eiro
• par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – 1,42 eiro par katru lappusi
• par noraksta vai izraksta sastādīšanu – 1,42 eiro par katru lappusi
• par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – 0,43 eiro par katru lappusi
• par paziņojuma izsniegšanu – 4,27 eiro
• par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – 4,27 eiro
• par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – 7,11 eiro
• par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 4,27 eiro
• par mantojuma saraksta sastādīšanu – 48,38 eiro
• par cita veida dokumentu sastādīšanu – 4,27 eiro par katru lappusi.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 4. panta otro daļu, bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību, tāpēc notariāli dokumentu noformēšana un izsniegšana var nenotikt pieprasījuma izdarīšanas dienā.


Bērnu tiesību aizsardzības likums

PAKALPOJUMI

E-pakalpojumi

Pašvaldības pakalpojumi

Sociālais dienests

Jaunatnei

Garkalnes dienas centrs

Upesciema dienas centrs

Garkalnes bāriņtiesa

Dzimtsarakstu nodaļa

PABALSTI

Veselības aprūpei
Izglītojamajiem

VECĀKIEM

Par uzņemšanu bērnudārzā

TALKAS

LAPU TALKA
LIELĀ TALKA

VAKANCES

Pirmsskolas izglītības skolotājs
Pirmsskolas skolotāja palīgs
Skolotājs logopēds
Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

Foto galerija

SLUDINĀJUMI

Darbs strādniecēm/kiem kokapstrādes ražotnē
Hornbaek Baltic A/s ir uzņēmums, kas n...


Barība mājputniem
Piedāvāju lucernu,graudu mix,linsēklas...


KERAMISKIE DŪMVADI no 38eur/m.
Keramiskie dūmvadi no 38eur/m.Vācija.V...


AFIŠAS

afiša
afiša
afiša
afiša
afiša

RAIL BALTICA

Lapas kartePiekļūstamības paziņojumsPašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet