GARKALNE.LV

BŪVVALDES INFORMĀCIJAS ARHĪVS

Būvniecības ieceres iesniegumi
• Saņemtie būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas: 2014 | 2013
• Saņemtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi un pieņemtie lēmumi:
2014 | 2013


2021-06-01 Paziņojums par Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem Bukultu ciema teritorijai Ķepīša, Skaņu, Dziesmu un Saulstaru ielu apkaimē apstiprināšanu

2021-06-01 Paziņojums par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Lindes 1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8060-008-0051, Upesciemā izstrādes uzsākšanu

2021-06-01 Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Āboliņi” Upesciemā grozījumu apstiprināšanu

2021-05-31 Paziņojums par detālplānojuma nekustamā īpašuma Rožu prospektā 50 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8060-006-0420, Berģos izstrādes uzsākšanu

2021-05-20 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Sunīšu ciemā

2021-04-19 Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8060-011-1071, Upesciemā izstrādes uzsākšanu

2021-04-12 Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Gundegu iela 8, Bukultos grozījumu projekta publisko apspriešanu

2021-04-09 Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem Bukultu ciema teritorijai Ķepīša, Skaņu, Dziesmu un Saulstaru ielu apkaimē redakcijas publisko apspriešanu

2021-04-08 Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Āboliņi” grozījumu pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

2021-03-26 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Mazā Paparžu ielā 1, Bukultos

2021-02-25 Paziņojums par zemes starpgabala atsavināšanu

2021-02-10 Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Āboliņi” grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu

2021-01-13 Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Āboliņi” grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu

2020-12-30 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Murīši” ciemā Sunīši

2020-12-07 Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Āboliņi” grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu

2020-11-12 Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Āboliņi” grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

2020-10-26 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Bukultu ciemā

2020-10-06 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Lejas Bernsoni” ciemā Bukulti

2020-10-05 Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Mājiņas” projekta apstiprināšanu ciemā Priedkalne

2020-08-03 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Upesciemā

2020-07-06 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem Bukultu ciema teritorijai Ķepīša, Skaņu, Dziesmu un Saulstaru ielu apkaimē

2020-05-13 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajos īpašumos Rožu prospekts 43 un Rožu prospekts daļās, Berģos

2020-05-06 Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām “Golfa klubs ”Berģi”” un “Pūkas” Upesciemā izstrādes uzsākšanu

2020-02-28 Lēmums par būvniecības ieceri elektronisko sakaru torņa būvniecībai īpašumā “Dumbrāji”, Upesciemā

2020-02-28 Lēmums par būvniecības ieceri elektronisko sakaru torņa būvniecībai Mežogu ielā 18, Maksteniekos

2020-02-03 Paziņojums par satiksmes organizācijas izmaiņām Mediķu ielā, Langstiņos

2019-12-06 Pārskats par "Dumbrāju" publiskās apspriešanas rezultātiem

2019-12-06 Pārskats par "Makstenieku" publiskās apspriešanas rezultātiem

2019-11-06 Paziņojums par Berģu ciema lokālplānojuma “Bitēnu ielas sarkanās līnijas” pirmās redakcijas publisko apspriešanu

2019-11-06 Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienībām Vālodzes ielā 4, Vālodzes ielā 6, Vālodzes ielā 8, Vālodzes ielā 10, Vālodzes ielā 12, Upesciemā redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

2019-09-16 Būvniecības ieceres publiskā apspriešana „Elektronisko sakaru torņa „Makstenieki” būvniecība”

2019-09-16 Būvniecības ieceres publiskā apspriešana „Elektronisko sakaru torņa „Dumbrāji” būvniecība”

2019-09-09 Informatīvais ziņojums "Par detālplānojuma zemes vienībai Baraviku ielā 9 (kadastra Nr. 8060 004 0747), Garkalnes novadā apstiprināšanu"

2019-09-04 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Bukultu ciemā

2019-09-03 Paziņojums par lokālplānojuma pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanai Mārtiņrožu ielai, Sunīšu ciemā apstiprināšanu

2019-09-03 Paziņojums par detālplānojuma projekta apstiprināšanu Garkalnes ciemā

2019-08-06 Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Mājiņas” projekta publisko apspriešanu Priedkalnē

2019-07-10 Paziņojums par lokālplānojuma pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanai Mārtiņrožu ielai, Sunīšu ciemā pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

2019-06-11 Par valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) pārbūvi

2019-05-17 Par zemes starpgabala atsavināšanu

2019-05-13 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem grozījumu izstrādes uzsākšanu

2019-05-13 Paziņojums par detālplānojuma “Puķulapas”, Upesciemā grozījumu apstiprināšanu

2019-05-10 Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Andrēni”, Berģos apstiprināšanu

2019-05-09 Paziņojums par Bukultu ciema lokālplānojuma “Ādažu ielas sarkanās līnijas” apstiprināšanu

2019-04-25 Pašvaldības ielu iedalījums pēc kategorijām vasaras sezonai

2019-04-15 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienībām Vālodzes ielā 4, Vālodzes ielā 6, Vālodzes ielā 8, Vālodzes ielā 10, Vālodzes ielā 12, Upesciemā

2019-04-09 Paziņojums par detālplānojuma pilnveidotā projekta apstiprināšanu Priedkalnes ciemā

2019-04-05 Paziņojums par detālplānojuma Baraviku ielā 9 projekta un tā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata pirmās redakcijas publisko apspriešanu Garkalnes ciemā

2019-03-26 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Upesciemā

2019-01-11 Paziņojums par lokālplānojuma pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanai Mārtiņrožu ielai, Sunīšu ciemā izstrādes uzsākšanu

2019-01-11 Paziņojums par lokālplānojuma Sunīšu ielas un Kaiceles ielas savienojums līdz Mārtiņrožu ielai sarkanās līnijas un pašvaldības nozīmes ielu statusa piešķiršanai Sunīšu ciemā izstrādes uzsākšanu

2018-12-12 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Upesciemā

2018-12-11 Paziņojums par Upesciema lokālplānojuma “Pērļu ielas sarkanās līnijas” izstrādes uzsākšanu

2018-12-07 Paziņojums par lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Andrēni”, Berģos publisko apspriešanu

2018-11-09 Paziņojums par Bukultu ciema lokālplānojuma “Ādažu ielas sarkanās līnijas” pirmās redakcijas publisko apspriešanu

2018-11-08 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2018-10-19 Paziņojums par detālplānojuma pilnveidotā projekta publisko apspriešanu Priedkalnē

2018-09-28 Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Andrēni”, Berģos publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2018-09-13 Paziņojums par detālplānojuma Kungu ielā 19, Upesciemā pilnveidotā projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2018-08-17 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Bukultu ciemā

2018-08-07 Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Andrēni”, Berģos publisko apspriešanu

2018-07-25 Paziņojums par detālplānojuma Skaņu ielā 5, Bukultos grozījumu apstiprināšanu

2018-07-05 Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

2018-06-11 Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā „Dzīpari”, Upesciemā apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 21 “Lokālplānojums zemes vienībai “Dzīpari” izdošanu”

2018-06-11 Paziņojums par detālplānojuma projekta apstiprināšanu Garkalnes ciemā

2018-06-07 Paziņojums par detālplānojuma pilnveidotā projekta publisko apspriešanu Upesciemā

2018-06-06 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Taku ielā 15, Taku ielā 21, Berģos

2018-05-03 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2018-05-02 Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Mājiņas”, izstrādes uzsākšanu

2018-05-02 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā „Iesalnieki”, Upesciemā

2018-04-16 Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai “Dzīpari”, Upesciemā pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2018-04-05 Paziņojums par Berģu ciema lokālplānojuma “Bitēnu ielas sarkanās līnijas” izstrādes uzsākšanu

2018-04-03 Paziņojums "Par daļas no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8060 004 0551 un 8060 004 1396 nodošanu nomā"

2018-03-27 Paziņojums par detālplānojuma Skaņu ielā 5, Bukultos grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu izskatīšanas sanāksmi

2018-03-09 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībās „Jaunliepiņas” un “Amatnieki”, Sunīšos

2018-03-09 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2018-03-08 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Bukultu ciemā

2018-03-08 Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai “Dzīpari”, Upesciemā pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

2018-02-12 Paziņojums par apbūves tiesības piešķiršanu daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8060 004 1207

2017-12-05 Paziņojums par detālplānojuma projekta apstiprināšanu Skuķīšu ciemā

2017-11-10 Paziņojums par detālplānojuma Elenburgas ielā 63, Upesciemā grozījumu apstiprināšanu

2017-11-09 Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai „Andrēni”, Berģos izstrādes atcelšanu

2017-11-09 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai „Andrēni”, Berģos

2017-10-19 Paziņojums par detālplānojuma projekta Skuķīšu ciemā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2017-10-13 Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai “Dzīpari”, Upesciemā pirmās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2017-09-29 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu

2017-09-08 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Baltezera ciemā

2017-09-06 Paziņojums par detālplānojuma Airu ielā 1 grozījumu apstiprināšanu

2017-09-05 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā „Lejaszeiberliņi”, Priedkalnē

2017-09-04 Paziņojums par Garkalnes novada Upesciema nekustamā īpašuma “Dzīpari” lokālplānojuma projekta publisko apspriešanu

2017-08-03 Pašvaldības ielu iedalījums pēc kategorijām

2017-07-20 Paziņojums par detālplānojuma Airu ielā 1, Baltezera ciemā grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2017-07-11 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnes novada lauku teritorijā un Upesciemā

2017-07-07 Paziņojums par detālplānojuma Lietus ielā 15, “Takas”, Berģos pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu

2017-07-06 Paziņojums par Bukultu ciema lokālplānojuma “Ādažu ielas sarkanās līnijas” izstrādes uzsākšanu

2017-07-03 Paziņojums par detālplānojuma Elenburgas ielā 63, Upesciemā grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2017-06-20 Paziņojums par detālplānojuma “Vecbriezes” atcelšanu daļā un saistošo noteikumu izdošanu

2017-06-15 Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai Bukultu ciemā

2017-06-14 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Baltezera ciemā

2017-06-13 Paziņojums par Sunīšu ciema lokālplānojuma “Mārtiņrožu ielas sarkanās līnijas” apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 8 “Mārtiņrožu ielas sarkanās līnijas” izdošanu

2017-06-09 Paziņojums par detālplānojuma “Šalkoņi”, Bukultu ciemā projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2017-06-07 Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai „Bērzi”, izstrādes uzsākšanu

2017-06-06 Paziņojums par detālplānojuma Lietus ielā 15 un “Takas”, Berģu ciemā pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2017-05-13 Paziņojums par detālplānojuma “Vec-Kauči” Baltezera ciemā grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2017-05-13 Paziņojums par detālplānojuma Lietus ielā 15 un “Takas”, Berģos pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

2017-04-26 Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Bukultu ciemā (pagarināts apspriešanas termiņš)

2017-04-25 Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Baltezera ciemā

2017-04-13 Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai „Andrēni” izstrādes uzsākšanu

2017-04-12 Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Upesciemā

2017-04-12 Paziņojums par Sunīšu ciema lokālplānojuma “Mārtiņrožu ielas sarkanās līnijas” pirmās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2017-04-10 Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Bukultu ciemā

2017-04-06 Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Skuķīšu ciemā

2017-03-09 Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Mārtiņrožu ielā 81 izstrādes uzsākšanu

2017-02-17 Paziņojums par Sunīšu ciema lokālplānojuma “Mārtiņrožu ielas sarkanās līnijas” pirmās redakcijas publisko apspriešanu

2017-02-07 Paziņojums par detālplānojuma “Līčupes”, “Glūdas” grozījumu apstiprināšanu

2017-01-10 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Baltezera ciemā

2017-01-10 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Baltezera ciemā

2017-01-05 Paziņojums par detālplānojuma projekta Garkalnes ciemā zemes vienībai „Jaunvenči” publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci

2016-12-29 Paziņojums par detālplānojuma “Līčupes”, “Glūdas” grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci

2016-12-23 Paziņojums par detālplānojuma projekta Upesciemā zemes vienībai Kungu ielā 19 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci

2016-12-14 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā „Dzīpari”, Upesciemā

2016-12-12 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Amatnieku ciemā

2016-12-12 Par detālplānojuma atcelšanu Bukultu ciemā

2016-12-12 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2016-12-07 Nodod nomā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Skuķīšos

2016-11-24 Publiskā apspriešana par sakaru torņa pārcelšanu uz nekustamo īpašumu „Kalna-Spulles”, Upesciems, Garkalnes novads

2016-11-08 Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Sunīšu ciemā

2016-11-07 Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Garkalnes ciemā

2016-10-04 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnes ciemā

2016-09-19 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Priedkalnē

2016-09-14 Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Vidzemes šosejā 19 projekta apstiprināšanu

2016-09-14 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Upesciemā

2016-09-08 Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Upesciemā

2016-08-10 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģu ciemā

2016-08-09 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Skuķīšu ciemā

2016-08-03 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Sunīšu ciemā

2016-07-05 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Berģu ciemā zemes vienības “Takas” daļai

2016-07-04 Paziņojums par detālplānojuma “Lilitas”, Berģu ciemā grozījumu apstiprināšanu

2016-06-16 Paziņojums par detālplānojuma projekta Garkalnes ciemā zemes vienībai Vidzemes šosejā 19 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci

2016-06-02 Paziņojums par detālplānojuma zemes vienības “Takas” daļai, Berģu ciemā projekta pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci

2016-05-30 Paziņojums par detālplānojuma “Lilitas”, Berģu ciemā grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci

2016-04-12 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģos

2016-04-11 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Berģu ciemā

2016-02-22 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Bukultu ciemā

2016-02-18 Paziņojums par detālplānojuma projekta Berģu ciemā zemes vienības “Takas” daļai publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci

2016-02-03 Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu

2016-01-15 Izstrādāts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. posma tehniskais projekts

2016-01-05 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 10 izdošanu

2015-12-07 Skuķīšos nodod nomā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību

2015-11-16 Sanāksme par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumiem

2015-11-09 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģos

2015-11-06 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu

2015-10-29 Par zemes starpgabala nodošanu nomā Maksteniekos

2015-10-07 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Sunīšu ciemā

2015-10-07 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

2015-09-22 Par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Amatniekos

2015-09-17 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Berģu ciemā

2015-09-04 Sanāksme par detālplānojuma „Lejnieki” grozījumiem

2015-09-01 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

2015-08-19 Par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Baltezerā

2015-08-13 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu

2015-08-13 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Berģu ciemā

2015-07-27 Sanāksme par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumiem

2015-07-16 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnē

2015-07-13 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģos

2015-06-08 Sanāksme par detālplānojumu Berģu ciemā

2015-06-04 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu pilnveidoto redakciju

2015-06-02 Sanāksme par detālplānojumu Berģu ciemā

2015-06-01 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu pilnveidoto redakciju

2015-05-20 Par zemes gabala atsavināšanu Berģos

2015-05-11 Paziņojums par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Berģos

2015-05-11 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu Sunīšu ciemā

2015-05-06 Par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Sunīšos

2015-05-05 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Bukultu ciemā

2015-05-05 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

2015-04-20 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

2015-04-16 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā

2015-04-10 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnes ciemā

2015-03-25 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

2015-02-17 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģos

2015-02-16 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu pirmās redakcijas publisko apspriešanu

2015-01-29 Pirms nekustamo īpašumu pirkšanas Garkalnes novadā

2015-01-16 Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

2015-01-15 Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu turpmāk veiks SIA „GEO:REG”

2015-01-09 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Bukultu ciemā

2014-12-18 Par zemes gabala atsavināšanu

2014-12-10 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

2014-12-04 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Upesciemā

2014-11-10 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu Sunīšu ciemā

2014-10-31 Par detālplānojuma „Galotnes” Upesciemā atcelšanu

2014-10-31 Par detālplānojuma „Zvaigznīši” Baltezerā izstrādes pārtraukšanu

2014-10-31 Par detālplānojuma „Mazā Lapu iela” Berģos izstrādes pārtraukšanu

2014-10-31 Par detālplānojuma „Lietus ielā 15, Lietus ielā 17 un „Zālīši”” Berģos izstrādes pārtraukšanu

2014-10-31 Par saistošo noteikumu pieņemšanu

2014-10-31 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bukultos

2014-10-30 Par zemes gabala atsavināšanu Berģos

2014-10-07 Par zemes starpgabala atsavināšanu Berģos

2014-10-06 Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas

2014-09-24 Akceptētie būvprojekti

2014-09-23 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2014-09-17 Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas

2014-09-15 Akceptētie būvprojekti

2014-09-05 Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas

2014-08-28 Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas

2014-08-11 Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas

2014-08-11 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā

2014-08-07 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu lauku teritorijā

2014-08-05 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Priedkalnē

2014-07-18 Akceptētie būvprojekti un izsniegtās būvatļaujas

2014-06-17 Akceptētie būvprojekti

2014-06-13 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā

2014-06-10 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu

2014-06-06 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2014-06-06 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Sunīšos

2014-05-21 Akceptētie būvprojekti

2014-05-14 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu Upesciemā

2014-05-08 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu Berģu ciemā

2014-05-08 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Langstiņu ciemā

2014-04-16 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Bukultos

2014-04-16 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģos

2014-04-16 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

2014-04-15 2014. gadā izsniegtās būvatļaujas

2014-04-09 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Upesciemā

2014-04-04 Akceptētie būvprojekti

2014-03-25 2014. gadā izsniegtās būvatļaujas

2014-03-18 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu Upesciemā

2014-03-07 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu Berģu ciemā

2014-03-07 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Langstiņu ciemā

2014-03-03 Akceptētie būvprojekti

2014-02-05 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Langstiņu ciemā

2014-01-31 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Berģu ciemā

2014-01-31 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2014-01-28 2014. gadā izsniegtās būvatļaujas

2014-01-27 Informatīvais ziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam un attīstības programmu 2013.-2019. gadam

2014-01-09 Par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr. 26 izdošanu

2014-01-02 Akceptētie būvprojekti

2013-12-01 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā

2013-11-29 Akceptētie būvprojekti

2013-11-26 Paziņojums par sabiedrības iepazīstināšanu ar Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam galīgo redakciju

2013-11-07 Akceptētie būvprojekti

2013-10-22 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

2013-10-15 Apkopoti sabiedriskās aptaujas rezultāti

2013-10-15 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Langstiņu ciemā

2013-10-02 Akceptētie būvprojekti

2013-09-24 Akceptētie būvprojekti

2013-09-23 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnes ciemā

2013-09-20 Aptauja par zemes gabala nodošanu nomā

2013-09-18 Akceptētie būvprojekti

2013-09-13 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2013-09-04 Aptauja par mikroautobusa maršruta galapunktiem

2013-08-27 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģu ciemā

2013-07-29 1. redakcija Garkalnes novada teritorijas plānojumam 2013.–2024. gadam un Vides pārskatam

2013-07-18 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

2013-07-09 Bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcijas Berģos publiskā apspriešana

2013-06-16 Noslēgusies aptauja – ideju konkurss „Par ēku un teritorijas izmantošanu Sakaru ielā 5 un 5a, Langstiņos”

2013-05-07 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Upesciemā

2013-04-30 Iedzīvotāju aptauja par atklātā skiču konkursa „Upesciema centra arhitektoniski telpiskās attīstības koncepcija” vislabāko priekšlikumu

2013-04-30 Iedzīvotāju aptauja par ideju konkursa „Ēku un teritorijas izmantošanu Sakaru ielā 5 un 5a, Langstiņos” vislabāko priekšlikumu

2013-03-26 Par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Sunīšos

2013-03-20 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Berģos

2013-02-25 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

2013-02-15 Atklāts skiču konkurss: Upesciema centra arhitektoniski telpiskās attīstības koncepcija

2013-02-15 Aptauja – ideju konkurss: Par ēku un teritorijas izmantošanu Sakaru ielā 5 un 5a, Langstiņos

2013-02-06 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2013-01-03 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2013-01-03 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2012-12-12 Paziņojums par detālplānojuma „Lejnieki” grozījumu izstrādes uzsākšanu ciemā „Baltezers”

2012-12-11 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-11-12 Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Upesciemā

2012-10-31 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-10-09 Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Berģu ciemā

2012-10-07 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-08-31 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-08-20 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bukultos

2012-08-09 Paziņojumi par detālplānojumiem

2012-08-01 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-07-26 Mobilo sakaru bāzes stacijas būvniecības publiskā apspriešana

2012-07-04 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-06-10 Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu Upesciemā

2012-06-10 Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Berģu ciemā

2012-06-08 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģu ciemā

2012-06-05 AP un TP izstrādātāju tikšanās ar iedzīvotājiem

2012-06-04 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-05-28 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-05-21 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ciemā Bukulti

2012-05-09 Par detālplānojuma apstiprināšanu ciemā „Baltezers”

2012-04-24 Izsniegtās būvatļaujas

2012-04-23 Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu ciemā Baltezers

2012-04-19 Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Upesciemā

2012-04-19 Par detālplānojumu „Līgotnes”, „Zemzari” ciemā Bukulti

2012-04-12 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-03-04 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-03-01 Informācija par Garkalnes novada Attīstības programmas un Teritorijas plānojuma izstrādes tematisko darba grupu – ideju darbnīcu sanāksmēm

2012-02-26 Aptauja par Garkalnes novada attīstības programmu

2012-02-20 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2012-02-03 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu sabiedrisko apspriešanu ciemā „Baltezers”

2012-02-01 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-01-25 Par detālplānojumu apstiprināšanu ar Garkalnes novada Domes saistošajiem noteikumiem

2012-01-09 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-12-20 Iedzīvotāju aptauja par atklātā ainavu arhitektūras metu konkursa “Priežu mežs “TAKAS” Berģu ciema iedzīvotāju atpūtai” vislabāko priekšlikumu

2011-12-19 Dzīve uz ūdens... romantiski?

2011-12-12 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-12-09 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ciemā Berģi

2011-12-06 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu ciemā „Baltezers”

2011-11-30 Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu ciemā Baltezers

2011-11-29 Jautājumi/Atbildes par ainavu arhitektūras metu konkursu „Priežu mežs „TAKAS” Berģu ciema iedzīvotāju atpūtai

2011-11-16 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2011-11-04 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-11-01 Uzaicinājums ideju konkursa „Priežu mežs „Takas” Berģu ciema iedzīvotāju atpūtai” dalībniekiem uz tikšanos

2011-10-25 Bukultu maģistrāle

2011-10-17 Priežu mežs “TAKAS” Berģu ciema iedzīvotāju atpūtai

2011-10-10 Apkopoti sabiedriskās aptaujas rezultāti

2011-10-05 Par detālplānojuma apstiprināšanu

2011-10-03 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-09-21 LMT bāzes stacijas būvniecības ieceres publiska apspriešana

2011-09-05 Par detālplānojuma apstiprināšanu

2011-09-04 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-08-25 Gājēju pārejas būvniecības ieceres sabiedriskā apspriešana

2011-08-03 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-07-22 Trīs sporta laukumu būvniecības ieceres sabiedriskā apspriešana

2011-07-18 Detālplānojumu izstrāde

2011-07-02 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-06-02 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-05-05 Detālplānojumu sabiedriskā apspriešana un apstiprināšana

2011-05-02 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-04-04 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-03-31 Detālplānojumu apstiprināšana un grozījumi

2011-03-07 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-02-23 Detālplānojumu sabiedriskā apspriešana

2011-02-17 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-02-16 Par detālplānojumu ciemā „Amatnieki”

2011-01-17 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2010-12-28 Paziņojums par teritorijas Rīgā, Brīvības gatves un Jaunciema gatves krustojumā detālplānojuma 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu

2010-12-27 Par detālplānojumu Upesciemā

2010-10-22 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2010-09-16 Parka Saulstaru ielā 2, Bukultos labiekārtojuma priekšlikuma sabiedriskā apspriešana turpinās

2010-09-11 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2010-09-03 Cirsmas izsole

2010-08-25 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2010-08-19 Parka labiekārtojuma priekšlikums – sabiedriskā apspriešana

2010-08-12 Paziņojumi par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

2010-06-09 Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu

2010-05-10 Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Upesciemā

2010-04-13 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bukultu ciemā

2010-04-07 Par detālplānojumu Skuķīšu un Bukultu ciemā

2010-03-19 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2010-03-11 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu

2010-02-18 Paziņojums par detālplānojumu sabiedrisko apspriešanu

2010-02-11 Par detālplānojuma „Ruduļi”, „Mirdzas”, „Asni” apstiprināšanu

2010-01-16 Par teritorijas plānojumu

2009-12-15 Par detālplānojuma uzsākšanu

2009-10-05 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju

2009-09-01 Jaunais Garkalnes novada teritorijas plānojums apstājies

2009-06-05 Par Rīgas aglomerācijas trokšņa samazināšanas rīcības plāna projekta sabiedrisko apspriešanu

2009-05-12 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju

2009-02-13 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojumu 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarināšanu

2008-12-22 Informācija par Garkalnes novada attīstības dokumentiem

2008-09-22 Prasības būvatļaujas saņemšanai

2008-02-22 Informācija par trokšņa stratēģisko karti

2008-02-20 Garkalnes novada teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

GNV

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

Foto galerija

SLUDINĀJUMI

Koka kāpnes
Koka kāpnes 4. Kvalitatīvas koka kāpn...


Elektriķis Garkalnē 24/7
Elektriķa Pakalpojumi Garkalnē. Elektr...


Beramās kravas
Melnzemi, tīrumzemi, oļi, šķembas, smi...


AFIŠAS

afiša

RAIL BALTICA

Lapas kartePiekļūstamības paziņojumsPašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet