GARKALNE.LV

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS PAKALPOJUMI

GARKALNES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Dzimšanas fakta reģistrācija
Laulības reģistrācija
Miršanas fakta reģistrācija
Atkārtotu dokumentu izsniegšana
Civilstāvokļa aktu ierakstu labošana un papildināšana
Vārda vai uzvārda maiņa
Tautības ieraksta maiņa


DZIMŠANAS FAKTA REĢISTRĀCIJA

Par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu iestādei viena mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Dzimšanu var reģistrēt jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā. Par dzimšanas reģistrāciju nav jāmaksā.

Bērna izcelšanās noteikšana

Reģistrējot dzimšanas faktu, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas par bērna vecākiem.

Par bērna māti atzīstama sieviete, kas bērnu dzemdējusi.

Par tēvu bērnam, kurš piedzimis sievietei laulības laikā vai ne vēlāk kā 306. dienā pēc tam, kad laulība izbeigusies, uzskatāms bērna mātes vīrs.

Bērns, kas piedzimis sievietei ne vēlāk kā 306. dienā pēc laulības izbeigšanas, ja sieviete jau ir stājusies jaunā laulībā, uzskatāms par dzimušu jaunajā laulībā.

Ja bērna māte nesastāv laulībā, bērnam var atzīt paternitāti, bērna tēvam un mātei personiski iesniedzot kopīgu iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā vai dzimtsarakstu nodaļai adresētu iesniegumu, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēju paraksta īstums.

Paternitāti var atzīt arī tad, ja bērna māte, bērna mātes vīrs vai bērna mātes bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs iesniedz kopīgu iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā vai dzimtsarakstu nodaļai adresētu iesniegumu, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēju paraksta īstums.

Iesniegumu paternitātes atzīšanai var iesniegt, reģistrējot bērna dzimšanu, kā arī pēc tam, kad bērna dzimšana reģistrēta, vai jau pirms bērna dzimšanas.

Bērna tēvs, kurš vēl nav sasniedzis pilngadību, iesniegumu bērna paternitātes atzīšanai var iesniegt ar savu vecāku vai aizbildņa piekrišanu.

Paternitātes atzīšanai nepieciešama bērna piekrišana, ja viņš jau sasniedzis 12 gadu vecumu.

Bērna vārds, uzvārds un tautība

Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus.

Bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar vecāku vienošanos ieraksta tēva vai mātes uzvārdu. Ja vecāki par to nevar vienoties, bērna uzvārdu ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.

Bērna tautību saskaņā ar vecāku vienošanos var neierakstīt vai ieraksta bērna radinieku tiešā augšupējā līnijā divu paaudžu robežās. Ja vecāki nevar vienoties, bērna tautību ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.


LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA

Atbilstoši Civillikumā noteiktajam tiesiskajam regulējumam laulā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona vai Civillikumā norādīto konfesiju garīdznieki, ja ir ievēroti laulības noslēgšanas noteikumi.

Personas laulību var reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no dzīvesvietas.

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, ja laulības noslēgšanai nav Civillikuma 32., 35., 37., 38. pantā norādīto šķēršļu.

Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā klātesot līgavainim un līgavai un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Laulību reģistrācija notiek valsts valodā.

Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju, ja personas to vēlas.

Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus apstākļus.

Aizliegta laulība pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas. Izņēmuma gadījumā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu var doties laulībā persona, kas sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, ja laulība tiks slēgta ar pilngadīgu personu. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla liedzas dot atļauju, tad atļauju var dot bāriņtiesa pēc tās vietas, kur dzīvo vecāki vai aizbildņi. Laulība aizliegta radiniekiem taisnā līnijā, brāļiem ar māsām un pusbrāļiem ar pusmāsām, starp viena dzimuma personām, starp adoptētāju un adoptēto, starp aizbildni un aizbilstamo, pirms nav izbeigtas aizbildnības attiecības. Tāpat aizliegta jauna laulība personai, kas jau atrodas laulībā.

Iesniedzamie dokumenti (iesniegums):

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Pārstāvniecība iesniegumus pieņem tikai no Latvijas Republikas pilsoņiem un Latvijas Republikas nepilsoņiem.

Iesniedzot iesniegumu, personas uzrāda derīgus personu apliecinošus dokumentus.

Pilngadīgi Latvijas republikas pilsoņi un Latvijas Republikas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā daimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Aizpildīto un parakstīto iesniegumu nosūta uz oficiālo dzimtsarakstu nodaļas e-pasta adresi: dzimtsaraksti@garkalne.lv

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem: bijušā laulātā miršanas apliecību, dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības škiršanas apliecību, likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

Ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai attiecīgās bāriņtiesas rakstveida atļauju.

Ārvalstnieks papildus iesniedz arī attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli. Ārvalstīs izdotos dokumentus ir nepieciešams legalizēt vai apliecināt ar apostilli. Papildus informāciju par dokumentu legalizāciju un apliecināšanu ar apostilli var saņemt Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā: www.mfa.gov.lv, vai tālrunis informācijai 67016364.
Dokumentam, kurš izdots ārvalstīs jāpievieno apliecināts tulkojums valsts valodā, kā to nosaka Valsts valodas likuma 10.pants.

Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā nodaļā vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu nodaļa, kurā iesniegts iesniegums, izsniedz personām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

Informācija par garīdzniekiem, kuriem ir tiesības laulāt ir pieejama Tieslietu ministrijas mājas lapā: www.tm.gov.lv

Ārvalstīs dzīvojošie Latvijas Republikas pilsoņi un Latvijas Republikas nepilsoņi izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi var saņemt Latvijas pārstāvniecībā valstī, kurā uzturas.

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju ir EUR 14,-.

Dzimtsarakstu nodaļa, reģistrējot laulību, piedāvā izmantot papildus pakalpojumus svinīgai laulību ceremonijai.

Laulību reģistrācija ārvalstīs:

Ja Latvijas Republikas pilsonis vai Latvijas Republikas nepilsonis noslēdz laulību ārpus Latvijas Republikas, ievērojot tās ārvalsts likumus, kuras teritorijā laulība noslēgta, šī laulība ir spēkā Latvijas Republikā, ja ievēroti Civillikuma 32., 35., 37. un 38. panta noteikumi.

Izziņu par ģimenes stāvokli var saņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, a href="http://www.pmlp.gov.lv/">www.pmlp.gov.lv, vai tālrunis informācijai 8300.

Dokumentu maiņa pēc laulības reģistrācijas:

Ja pēc laulības noslēgšanas tiek mainīts uzvārds, personu apliecinošais dokuments kļūst lietošanai un ceļošanai nederīgs.

30 dienu laikā pēc tam, kad dokuments ir kļuvis nederīgs, jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu.

Ja persona ir noslēgusi laulību ārvalstī, personai ir pienākums ziņas par noslēgto laulību paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei vai tuvākajai Latvijas konsulārajai vai diplomātiskajai pārstāvniecībai ārvalstī.

Papildus informāciju var iegūt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, www.pmlp.gov.lv, tālrunis informācijai 8300.


MIRŠANAS FAKTA REĢISTRĀCIJA

Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu nodaļai 6 darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies personas nāve. Miršanas faktu var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā.

Paziņojot par miršanas faktu, paziņotājs uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
- mirušās personas personu apliecinošu dokumentu,
- ārstniecības iestādes izsniegtu medicīnas apliecību par nāves iestāšanos.

Par miršanas fakta reģistrāciju valsts nodeva nav jāmaksā.


VĀRDA UN UZVĀRDA MAIŅA

Vārdu vai uzvārdu var mainīt, ja pastāv viens no šādiem iemesliem:
- vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā,
- persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu,
- persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu,
- persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā,
- persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu,
- personai mainīts dzimums,
- viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Vārda vai uzvārda maiņa nav atļauta, ja:
- persona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta,
- personas vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) ieraksta maiņas iemesls neatbilst iepriekšminētajiem iemesliem,
- persona nav iesniegusi visus likumā noteiktos dokumentus.

Vārda vai uzvārda maiņas iesniegumu iesniedz jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis, bezvalstnieks un nepilngadīga persona, kura sasniegusi 15 gadu vecumu.

Ja vārda vai uzvārda maiņas iesniegumu iesniedz nepilngadīga persona no 15-18 gadiem, tai nepieciešama vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas piekrišana.

Dzimtsarakstu nodaļa izskata maiņas iesniegumu un iesniegtos dokumentus, pieprasa nepieciešamos izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistriem un pieprasa no Sodu reģistra izrakstu par personas sodāmību.
Vārda un uzvārda maiņai nepieciešamos dokumentus nodaļa nosūta Dzimtsarakstu departamentam.

Lēmumu vārda un uzvārda maiņai (vai atteikumu) pieņem Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktore Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ar šo lēmumu iesniedzējam 30 dienu laikā jāgriežas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kur tam izsniedz jaunu pasi.

Pamatojoties uz spēkā stājušos lēmumu, dzimtsarakstu nodaļa, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, papildina civilstāvokļa reģistrus, kā arī sniedz nepieciešamās ziņas Sodu reģistram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei u.c.

Valsts nodeva par vārda un uzvārda maiņu ir 71,14 EUR.


TAUTĪBAS IERAKSTA MAIŅA

Tautības ieraksta maiņu var veikt persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss. Persona vienu reizi ir tiesīga mainīt tautības ierakstu pret savu augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.
Ja personai mainīts tautības ieraksts pirms pilngadības sasniegšanas, tā ir tiesīga tautības ierakstu mainīt arī pēc pilngadības sasniegšanas.

Tautības ieraksta maiņa nav atļauta:
- persona pēc pilngadības sasniegšanas tautības ierakstu jau ir mainījusi,
- iesniegtie dokumenti nepierāda personas radniecības saites un radniecības pakāpi ar personu, kuras tautību vēlas iegūt,
- persona nav iesniegusi visus likumā noteiktos dokumentus.

Iesniedzamie dokumenti:

Persona, kura vēlas mainīt tautības ierakstu, personīgi iesniedz iesniegumu jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Nepilngadīga persona vecumā no 15-18 gadiem iesniegumam pievieno vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas piekrišanu.

Iesniedz tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izrakstu no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību.

Persona, kura pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu „lībietis”(līvs) iesniedz Ministru kabineta noteiktās lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, ja ar radniecības dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt.

Iesniedz izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2 vai 3 grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai persona ir vecāka par 75 gadiem, - izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu „latvietis”.

Lēmuma pieņemšanas kārtība:

Dzimtsarakstu nodaļa izskata tautības ieraksta maiņas iesniegumu, iesniegtos dokumentus, pieprasa citus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos izrakstus un izziņas. Sagatavotos dokumentus nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.

Lēmumu par tautības ieraksta maiņu (vai atteikumu) pieņem Dzimtsarakstu departamenta direktore Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz spēkā stājušos lēmumu par atļauju mainīt tautības ierakstu, dzimtsarakstu nodaļa papildina civilstāvokļa aktu reģistrus, kā arī sniedz nepieciešamās ziņas Sodu reģistram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, u.c.

Valsts nodeva par tautības ieraksta maiņu ir 71,14 EUR (valsts nodevu nemaksā persona, kura maina tautības ierakstu uz „lībietis (līvs)”).

DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ VĒL VAR SAŅEMT ŠĀDUS PAKALPOJUMUS

Reģistra ieraksta atjaunošana

Var atjaunot reģistrēto, bet bojāgājušo vai pazudušo reģistra ieraksta, kas sastādīts Latvijas Republikā.

Reģistra ieraksta papildināšana

Reģistra ierakstu papildina, pamatojoties uz tiesas spriedumu, ja:

- bērnam noteikta paternitāte,
- konstatēts paternitātes fakts,
- tiesa apmierinājusi prasību, ar kuru apstrīdēts paternitātes pieņēmums (konstatēts, ka bērns nav cēlies no bērna mātes vīra), vai atzīto paternitāti atzinusi par neesošu,
- noteikta vai apstrīdēta maternitāte,
- anulēts ieraksts par bērna vecākiem vai vienu no viņiem,
- apstiprināta vai atcelta adopcija,
- laulība šķirta vai atzīta par neesošu,

Reģistra ierakstu papildina, pamatojoties uz personas iesniegumu un dzimtsarakstu nodaļas atzinumu, ja

- bērnam, kura dzimšanas fakts reģistrēts kā atradenim, kļuvuši zināmi vecāki,
- svītro fiktīvo ierakstu par tēvu (ja bērna dzimšana bijusi reģistrēta LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58.pantā noteiktajā kārtībā),
- bērnam līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai ieraksta konfesionālo vārdu kā bērna otro vārdu,
- bērnam līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai, kuram doti divi vārdi, bet kuru sauc tikai vienā vārdā, svītro vārdu, kuru nelieto,
- bērnam līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai maina vārdu uz jebkuru vārdu – vienu reizi, ja bērna vārds ir grūti izrunājams vai nelabskanīgs,
- bērnam no 15 gadu vecuma un pilngadīgai personai, kurai dzimšanas reģistra ierakstā un dzimšanas apliecības oriģinālā ierakstīti divi vārdi, svītro vienu vārdu, kuru nelieto, ja personas citos dokumentos ierakstīts tikai viens vārds,
- bērnam maina uzvārdu uz tēva vai mātes uzvārdu pēc vecāku laulības noslēgšanas, vecāku laulības šķiršanas, tēva vai mātes laulības noslēgšanas,
- bērna vecāku uzvārdi ir dažādi, vienam no vecākiem, pamatojoties uz vecāku vienošanos vai tiesas nolēmumu, nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība un bērna uzvārdu maina uz tā vecāka uzvārdu, kurš īsteno atsevišķo aizgādību,
- bērna vecāku uzvārdi ir dažādi, vienam no vecākiem ir atņemtas aizgādības tiesības un bērna uzvārdu maina uz tā vecāka uzvārdu, kurš īsteno aizgādības tiesības,
- svītrotas ziņas par vienu no vecākiem, bērna uzvārdu maina uz tā vecāka uzvārdu, kurš īsteno aizgādības tiesības,
- personai veikta daļēja vai pilnīga dzimuma maiņa un ierakstu par personas dzimumu maina atbilstoši dzimumam, kāds norādīts ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotajā medicīnas apliecībā vai citā dokumentā, kas apliecina dzimuma maiņu. Vārda un uzvārda formu atveido atbilstoši dzimumam.

Reģistra ierakstu papildina uz personas iesnieguma pamata, ja:

- svītro fiktīvo ierakstu par tēvu (ja dzimšana bijusi reģistrēta LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58.panta noteiktajā kārtībā) un vienlaikus iesniedz paternitātes atzīšanas iesniegumu,
- bērnam atzīst paternitāti,
- bērna vecākiem savstarpēji noslēdzot laulību, vecāki un bērns iegūst kopīgu uzvārdu,
- vārdu un uzvārdu, kas reģistrā ierakstīts izloksnē vai svešvalodā, atveido, ievērojot latviešu literārās valodas normas personvārdu rakstībā,
- persona, atveidojot personvārdu, kas ierakstīts izloksnē vai svešvalodā, vēlas saglabāt arī sava uzvārda vēsturisko formu vai citas valodas oriģinālformu.

Reģistra ierakstu papildina, pamatojoties uz administratīvo aktu, ja:

- atļauts mainīt vārdu vai uzvārdu
- atļauts mainīt tautības ierakstu,
- bērna vecākiem vai vienam no viņiem atļauts mainīt vārdu vai uzvārdu, vai tautības ierakstu,
- bērnam maina uzvārdu vai ierakstu par tautību uz tēva vai mātes uzvārdu vai tautību pēc tēva vai mātes uzvārda vai tautības ieraksta maiņas,
- atļauts mainīt vārdu vai uzvārdu personai, kurai ir veikta daļēja vai pilnīga dzimuma maiņa. Ierakstu par personas dzimumu maina atbilstoši dzimumam, kāds norādīts ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotajā medicīnas apliecībā vai citā dokumentā, kas apliecina dzimuma maiņu.
- vecāki nevar vienoties vai nav iespējams vienoties par bērna vārdu, uzvārdu, tautību un bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna vārdu, uzvārdu vai tautību.

Miršanas reģistra ierakstu papildina, pamatojoties uz tiesas vai reabilitācijas iestāžu paziņojumu, ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību, izziņas iestādes lēmumu vai tiesas spriedumu.

Reģistra ieraksta labošana

Labojumu reģistra ierakstā izdara, ja
- pieļauta pārrakstīšanās vai ortogrāfijas kļūda, ziņu vai atsevišķu vārdu izkropļojumi vai izlaidumi, ierakstītas nepareizas vai neprecīzas ziņas,
- veicama personvārda pielīdzināšana.

Valsts nodeva par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu ir 7 EUR.

Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu atkārtota izsniegšana

Lai saņemtu atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu, persona iesniedz personīgi dzimtsarakstu nodaļā, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu.

Iesniegumā norāda:
- vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi,
- pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai,
- atkarībā no veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, – laulības noslēgšanas, laulības šķiršanas, dzimšanas, miršanas datumu un vietu, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu,
- personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.

Valsts nodeva par atkārtoti izsniegtu apliecību ir 7 EUR.


TIESISKĀS ATTIECĪBAS CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJĀ
LATVIJAS REPUBLIKĀ REGLAMENTĒ:

Civillikums, Ģimenes tiesības.
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.
Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumi Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.

Valsts valodas likums.
Ministru kabineta 02.03.2004 noteikumi Nr. 114 „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”.

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums.
Ministru kabineta 22.09.2009. noteikumi Nr. 1079 „Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem” (ar grozījumu 11.01.2011.)
Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumi Nr. 1270 „Noteikumi par atbildīgo lībiešu (līvu) organizāciju atzinumu sniegšanai par personas etnisko izcelsmi”.

Dokumentu legalizācijas likums.
Ministru kabineta 20.03.2012. noteikumi Nr. 186 „Publisku dokumentu legalizācijas noteikumi”.

Administratīvā procesa likums.
u.c.

MAKSAS PAKALPOJUMI

PAKALPOJUMI

E-pakalpojumi

Pašvaldības pakalpojumi

Sociālais dienests

Jaunatnei

Garkalnes dienas centrs

Upesciema dienas centrs

Garkalnes bāriņtiesa

Dzimtsarakstu nodaļa

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

GNV

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

Foto galerija

SLUDINĀJUMI

Baltvilla restorāns aicina darbā Brokastu pavāru
Viesnīcas Baltvilla restorāns aicina d...


Microsoft Excel un Power BI speciālists meklē darbu
Meklēju papildus peļņas iespējas, kas ...


Terapija emocionālai labsajūtai
Piedāvāju terapeitiskas konsultācijas ...


AFIŠAS

afiša

RAIL BALTICA

Lapas kartePiekļūstamības paziņojumsPašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet