GARKALNE.LV

DZĪVESVIETA

Dzīvesvietas deklarēšana
Izziņa par deklarēto dzīvesvietu
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Kontaktinformācija:
Elga Liepiņa,
Garkalnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
6780 0937, elga.liepina@garkalne.lv vai dzimtsaraksti@garkalne.lv


DZĪVESVIETAS DEKLARĒŠANA

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem, dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to.

Personām, personu pilnvarniekiem un likumiskiem pārstāvjiem, kuri vēlas deklarēt dzīvesvietu Garkalnes novada administratīvajā teritorijā, jāierodas Garkalnes novada Dzimtsarakstu nodaļā.

Nepieciešamie dokumenti:
1) dzīvesvietas deklarācija (veidlapa),
2) personu apliecinošs dokuments,
3) pilnvarotai personai notariāli apstiprināta pilnvara,
4) deklarējot nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas dzīvesvietu tiek uzrādīti dokumenti, kas apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības darboties attiecīgās personas vārdā,
5) dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu, vai dokuments, kas atbrīvo no valsts nodevas samaksas.

Valsts nodeva ir EUR 4,27.

Uzrādot attiecīgu dokumentu, valsts nodevu nemaksā:
1) politiski represētās personas,
2) reģistrējot bērna pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu (vienlaicīgi ar bērna dzimšanas fakta reģistrāciju),
3) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki,
4) pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo algu,
5) personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Ja izmanto elektronisko pakalpojumu www.latvija.lv, persona var deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā. Pakalpojums pieejams autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem vai drošu elektronisko parakstu. Pakalpojums ir bezmaksas.

Deklarējot dzīvesvietu, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi.

Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, persona par to paziņo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā.


IZZIŅA PAR DEKLARĒTO DZĪVESVIETU

Pašvaldība, pamatojoties uz personas pieprasījumu, ziņu pieprasītājam sniedz reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, ja personas dzīvesvieta ziņu izsniegšanas brīdī vai mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Garkalnes novada administratīvajā teritorijā.

Nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums (veidlapa),
2) personu apliecinošs dokuments,
3) likumiskajam pārstāvim – personu apliecinošs dokuments un pārstāvību apliecinošs dokuments,
4) juridiskai personai – reģistrācijas apliecība un pārstāvību apliecinošs dokuments,
5) dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu, vai dokuments, kas atbrīvo no valsts nodevas samaksas.

Valsts nodeva ir EUR 2,50 par vienu personu.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja informāciju pieprasa:
1) politiski represēta persona,
2) nacionālās pretošanās kustības dalībnieks,
3) daudzbērnu ģimenes,
4) aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvojamas šādas personas:
1) personas ar invaliditāti,
2) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks,
3) persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto veumu,
4) persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija,
5) trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.


DEKLARĒTĀS DZĪVESVIETAS ZIŅU ANULĒŠANA

Garkalnes novada dome deklarētās dzīvesvietas ziņas anulē, pamatojoties uz iesniegumu vai iestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas.

Nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums (veidlapa),
2) īpašuma vai īres tiesības apliecinoša dokumenta kopija,
3) dokumenta, kas apliecina, ka ir zudis tiesiskais pamats dzīvesvietas deklarēšanai kopija,
4) citu tiesiska pamatojuma dokumentu kopijas,
5) pilnvarotai personai - notariāli apliecinātas pilnvaras kopija,
6) juridiskai personai – uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija.


Pakalpojumus regulējošie normatīvie akti:

27.08.1998. Iedzīvotāju reģistra likums

20.06.2002. Dzīvesvietas deklarēšanas likums

MK 20.10.2009. noteikumi Nr. 1194 Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību

MK 30.06.2009. noteikumi Nr. 720 Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju

MK 18.03.2003. noteikumi Nr. 121 Personas faktiskās dzīvesvietas reģistrācijai nepieciešamo ziņu apjoms un to pārbaudes kārtība

MK 15.11.2011. Nr. 130 Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība

MK 29.08.2017. noteikumi Nr. 505 Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra

MK 11.02.2003. Nr. 72 Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu

21.06.2018. Fizisko personu datu apstrādes likums

PAKALPOJUMI

E-pakalpojumi

Pašvaldības pakalpojumi

Sociālais dienests

Jaunatnei

Garkalnes dienas centrs

Upesciema dienas centrs

Garkalnes bāriņtiesa

Dzimtsarakstu nodaļa

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

GNV

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

Foto galerija

SLUDINĀJUMI

Baltvilla restorāns aicina darbā Brokastu pavāru
Viesnīcas Baltvilla restorāns aicina d...


Microsoft Excel un Power BI speciālists meklē darbu
Meklēju papildus peļņas iespējas, kas ...


Terapija emocionālai labsajūtai
Piedāvāju terapeitiskas konsultācijas ...


AFIŠAS

afiša

RAIL BALTICA

Lapas kartePiekļūstamības paziņojumsPašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet