GARKALNE.LV

Informatīvais ziņojums "Par detālplānojuma zemes vienībai Baraviku ielā 9 (kadastra Nr. 8060 004 0747), Garkalnes novadā apstiprināšanu"

Pirmdiena, 2019. gada 9. septembris
    

Detālplānojums zemes vienībai Baraviku ielā 9 (kadastra Nr. 8060 004 0747), Garkalnes novadā izstrādāts pamatojoties uz Garkalnes novada domes 2016. gada 27. septembra lēmumu „Par detālplānojuma zemes vienībai Baraviku ielā 9. izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.11, 3.§).

Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 22. maijā pieņēma Lēmumu Nr.4-02/26 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Detālplānojumam zemes vienībai Baraviku ielā 9 (kadastra Nr. 8060 004 0747), Garkalnes novadā”.

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums veikts Detālplānojuma izstrādes laikā, stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāti apkopoti Vides pārskatā, veikta tā sabiedriskā apspriešana un saņemts Vides pārraudzības valsts biroja pozitīvs atzinums.

Kā plānošanas dokumentā integrēti vides apsvērumi

Ar Detālplānojumu tiek paredzēts detālplānojuma teritorijā būtiski samazināt Garkalnes novada teritorijas plānojumā atļauto apbūves blīvumu, nosakot, ka Īpašumu atļauts sadalīt divās zemes vienībās katru ne mazāk kā 4000 m² platībā (Garkalnes novada Teritorijas plānojumā jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība savrupmājām ir noteikta 1200 m²).

Paredzēts saglabāt abus Eksperta norādītos dobumainos kokus, un koku grupu ap tiem, veidojot 20 m platu neapbūvētu joslu detālplānojuma teritorijas ZR malā. Tādējādi detālplānojuma īstenošanas rezultātā nesamazinās dobum perētāju putnu, tai skaitā zaļās vārnas potenciāli iespējamo ligzdošanas vietu skaits.

Paredzēta notekūdeņu savākšana hidroizolētā tvertnē (septiķī), regulāra izvešana, novēršot jebkuru iespējamo noplūdi vidē.

Noteikta prasība ūdens ieguves avotu (aku vai urbumu) atveru atbilstoša aprīkošana novēršot piesārņojuma iekļūšanu tajos, to apkārtnes planēšana ar slīpumu prom no ūdens ieguves avota, pieguļošās teritorijas apzaļumošana, vismaz 10m attālumā no tās neizmantojot ķīmiskos augu mēslošanas vai aizsardzības līdzekļus.

Kā ņemts vērā vides pārskats, izteiktie atzinumi, sabiedriskās apspriešanas rezultāti

Izstrādājot Detālplānojumu, ir ņemti vērā sertificētu sugu un biotopu ekspertes S. Ikaunieces un ornitologa R. Lebusa detālplānojuma teritorijai sagatavotie atzinumi par aizsargājamo sugu, mežu un krūmāju biotopu un aizsargājamo augu sugu izvērtējumu un plānotās apbūves ietekmi uz dabas lieguma “Garkalnes meži” ornitofaunu. Kā rezultātā pēc platības lielāko zemes vienību iecerēts izveidot Īpašuma ziemeļrietumu daļā, kur ~ 20 metru platā joslā plānota esošās meža joslas saglabāšana, paredzot Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) atļauto izmantošanas veidu: publiskās ārtelpas bez labiekārtojuma (privātā īpašumā esoša). Ņemot vērā ekspertes S. Ikaunieces atzinumā rekomendēto, apbūvei plānotajā teritorijā iecerēts saglabāt koku grupas un atsevišķus lielāku dimensiju kokus, kas precizējams būvprojektu izstrādes ietvaros, konsultējoties ar eksperti.

Ņemot vērā Vides pārraudzības valsts biroja Atzinumā Nr. 4-03/12 noteikto, ir veikti tehniski labojumi Vides pārskatā.

Pamatojums, kāpēc no visiem iespējamiem risinājuma variantiem izraudzīts pieņemtais variants

Izvēlētais risinājums atbilst Garkalnes novada teritorijas plānojumā atļautajam zemes lietošanas veidam un tajā pašā laikā, nodrošina dabas vērtību saglabāšanu (dobumainie koki, meža josla, kas tos ietver, kā arī atsevišķi lielāku dimensiju koki).

Iespējamais alternatīvais risinājums – veidot apbūvi atbilstoši spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktajam, sadalot zemes vienību aptuveni 1200m² lielos apbūves gabalos ar privātmāju katrā no tiem, rada lielāku slodzi uz vidi un nenodrošina dabas vērtību saglabāšanu un tādēļ šis risinājums netika izskatīts kā iespējams alternatīvs risinājums.

Saglabājot esošo stāvokli (respektīvi neīstenojot teritorijā Garkalnes novada teritorijas plānojumu), saglabātos daļēji degradēta, neapsaimniekota vide, kas rada gan ugunsbīstamību, gan iespējama arī turpmāka atkritumu (iespējams pat bīstamo) nesankcionēta izmešana šajā teritorijā, kā rezultātā vides stāvoklis var būtiski pasliktināties.

Ziņas par pasākumiem plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa veikšanai

2019. gada 8. jūlijā Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis Atzinumu Nr. 4-03/12 Par detālplānojuma zemes vienībai Baraviku ielā 9.

Atzinumā noteikts, ka lai konstatētu Detālplānojuma zemes vienībai Baraviku ielā 9 (kadastra Nr. 8060 004 0747), Garkalnes novadā īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, Izstrādātājai, izmantojot pieejamos datus, vismaz vienu reizi novada Teritorijas plānojuma plānošanas periodā (salāgojot ar Biroja atzinumā par ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) norādīto) jāizstrādā monitoringa ziņojums un jāiesniedz (arī elektroniskā veidā) Vides pārraudzības valsts birojā. Vadoties no labas pārvaldības prakses un lietderības apsvērumiem, Birojs rekomendē pašvaldībai izvērtēt iespējas šo monitoringa ziņojumu apvienot ar plašākas apkārtnes/novada teritorijas plānošanas monitoringu.

Visas ziņas

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

GNV

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

Foto galerija

SLUDINĀJUMI

Koka kāpnes
Koka kāpnes 4. Kvalitatīvas koka kāpn...


Elektriķis Garkalnē 24/7
Elektriķa Pakalpojumi Garkalnē. Elektr...


Beramās kravas
Melnzemi, tīrumzemi, oļi, šķembas, smi...


AFIŠAS

afiša

RAIL BALTICA

Lapas kartePiekļūstamības paziņojumsPašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet